Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:84 (2009-2010)
Innlevert: 21.10.2009
Sendt: 22.10.2009
Besvart: 30.10.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden nå sørge for å endre de særnorske varebilreglene (statskassen) slik at også "minivarebiler" kan bli godkjent som varebiler, og er en slik endring så liten at den kan gjøres ved at departementet kan endre forskriften, eller vil en slik endring kun skje i forbindelse med budsjettfremleggelser, og vil statsråden offentliggjøre Toll og avgiftsdirektoratet "hemmeligstemplede" forslag til endringer som ble sendt dep. i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 som nå er fremlagt?

Begrunnelse

I forbindelse med regjeringens mål om å redusere utslippet av CO2 fra biler så hevder regjeringen at den er opptatt av å redusere utslippene av klimagasser fra transportsektoren. For mange næringsvirksomheter så er kostnadene i forbindelse med innkjøpet av transportmiddelet viktig i forhold til hvilken bil man velger å kjøpe. Dagens særnorske varebilregelverk krever at lasterommet må inneholde bestemte mål for at bilen kan benyttes som varebil. En av konsekvensene av dette regelverket viser nå at en del biltyper, såkalte "minivarebiler", ikke oppfyller kravene til hva som defineres som varebil i Norge. Det betyr at disse bilene som er svært mye mer miljøvennlige blir så mye dyre at de ikke kan konkurrere med andre varebiler, og Posten Norge AS som skal investere i 5000 nye varebiler i stedet må velge å kjøpe varebiler som til sammen vil slippe ut mange tusen flere tonn co2 i bilens levetid, enn det de nye minivarebilene ville gjort. Dette kan ikke være i tråd med regjeringens løfter eller festtaler. For meg kan det virke som om at det viktigste er festtalene. For konkret handlig har det vært lite av i denne saken.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til omtalen i Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak s. 68-69 hvor det framgår at departementet vil jobbe videre med problemstillingen i samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet. Dette arbeidet vil bli prioritert.

For å oppnå avgiftsmessig klassifisering som varebil klasse 2 etter dagens regler, må kjøretøyene kunne frakte en tenkt kasse etter de bestemmelser som er angitt i Finansdepartementets forskrift om engangsavgift § 2-3. Disse reglene angir en fysisk måleregel for varerommet. Endringer i kriteriene for den avgiftsmessige håndteringen av varebiler klasse 2, vil kunne gjennomføres ved at Finansdepartementet endrer denne bestemmelsen. På grunn av antatte budsjettvirkninger er det imidlertid naturlig at saken tas opp i forbindelse med en fremtidig budsjettfremleggelse. Et endringsforslag må også først sendes på alminnelig høring etter forvaltningslovens bestemmelser.

Når det gjelder Toll- og avgiftsdirektoratets uttalelser om saken i brev til departementet inngår disse i den utredningsprosessen som er igangsatt. Det anses ikke hensiktsmessig å offentliggjøre slike dokumenter og eventuell fremtidig korrespondanse i anledning saken, før saken er ferdig behandlet. Jeg viser for øvrig til offentlighetsloven § 15 første ledd som gir hjemmel for å unnta interne dokumenter fra offentlighet.