Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:106 (2009-2010)
Innlevert: 26.10.2009
Sendt: 27.10.2009
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 30.10.2009 av justisminister Knut Storberget

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er statsråden tilfreds med at saker kan bli liggende i over ett år før saksbehandler tildeles, og er dette i tråd med Regjeringens målsetting?

Begrunnelse

Representanten Kjønaas Kjos har mottatt henvendelse fra en norsk statsborger som søker familiegjenforening med ektefelle fra Tyrkia. UDI opplyser at saksbehandlingstid kan bli inntil 12 mnd. I dag er det over 13 måneder siden saken ble registrert hos UDI, men UDI skriver i mail til vedkommende at saken forsatt ikke er tildelt saksbehandler.
UDI opplyser på sine hjemmesider at saksbehandlingstid normalt er inntil 12 mnd i en slik sak.
UDI fikk gjennom statsbudsjettet 2009 og revidert budsjett 2009 betydelige bevilgninger for å bedre kapasitet og dermed redusere saksbehandlingstiden.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har stor forståelse for at lang saksbehandlingstid i enkelte familieinnvandringssaker både er frustrerende og vanskelig for de som blir berørt. Departementet har derfor vært opptatt av at UDI skal sikre en effektiv saksbehandling av alle typer saker uavhengig av høye søknadstall.

Lange saksbehandlingstider er et resultat av at vi de siste årene vært en relativt stor økning i antall asylsaker og oppholdssøknader til Norge, herunder familieinnvandringssøknader. Flere vedtak er fattet enn noen gang tidligere. Utlendingsmyndighetene innvilget i 2008 i underkant av 21 000 førstegangs familieinnvandringstillatelser, en økning på 3000 saker fra 2007. Til tross for dette er saksbehandlingstiden i enkelte sakstyper i dag for lang.

Departementet har pålagt UDI å behandle 90 000 oppholdssaker i 2009. Innenfor familieinnvandringssakene har departementet instruert UDI om å prioritere søknader fra familie til personer som har kommet som arbeidsinnvandrere til Norge, samt saker der søkeren er et barn under 18 år som er alene i hjemlandet. For de øvrige sakene er det ikke satt konkrete mål for saksbehandlingstiden fra departementets side.

Av UDIs hjemmesider fremgår det at saksbehandlingen for vanlige familieinnvandringssaker normalt ikke skal overstige 12 måneder. I annet tertial 2009 ble 87 % av søknadene behandlet innen 12 måneder. De fleste får således fortsatt saken sin behandlet innen ett år og det er jeg fornøyd med.

Dessverre har imidlertid en mindre andel av sakene (13 %) hatt lengre saksbehandlingstid enn 12 måneder. Det kan være flere grunner til dette, men for en del skyldes det at sakene er krevende, enten fordi de mangler nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for tillatelse er oppfylt, at det har vært behov for verifiseringer i søkerens opprinnelsesland eller at det er behov for DNA-testing.

UDI har det siste året iverksatt flere tiltak for å øke produksjonen og produktiviteten i oppholdssakene og de vurderer fortløpende nye tiltak. Blant annet ser man nå på organiseringen, arbeidsdelingen og arbeidsmetodene innefor utlendingsforvaltningen. Videre arbeider UDI med utviklingen og innføringen av nye elektroniske løsninger og tjenester i utlendingsforvaltingen. En av målsettingene er at søkere skal kunne fremme søknad på nettet, logge seg inn på en nettside og få informasjon om hvor deres sak befinner seg i systemet, samt hva som er forventet av saksbehandlingstid. Nye teknologiske løsninger antas å ville effektivisere saksbehandlingen betydelig. I tillegg er det ansatt mange nye medarbeidere i UDI, og etter en opplæringsperiode antas disse og ville bidra til økt effektivitet og produktivitet, slik at færre fremover vil oppleve en uforholdsmessig lang saksbehandlingstid.