Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:114 (2009-2010)
Innlevert: 28.10.2009
Sendt: 28.10.2009
Besvart: 05.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Bjørnang rehabiliteringssenter i Nord-Trøndelag tapte en anbudskonkurranse i Helse Midt-Norge RHF fordi de ikke oppfylte de formelle anbudskravene. Dermed må trolig bedriften legge ned fordi de ikke har avtale etter 1. februar 2010. Dette betyr oppsigelse av 30 ansatte og kunnskap og erfaring bygget opp over 36 år går tapt.
Vil statsråden gjennomgå regelverket på nytt for å unngå at slike formaliteter kan rasere gode medisinske pasienttilbud?

Begrunnelse

Regelverket som private ideelle aktører skal forholde seg til må være klart og ryddig, og ikke unødvendig komplisert. Det må være utformet i den hensikt å få frem mangfoldet av tilbud til beste for pasientene. Det må være forutsigbart og sikre kontinuitet for drift og investeringer.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Først vil jeg bemerke, som representanten Håbrekke sikkert allerede er kjent med, at regelverket for offentlige anskaffelser ligger under Fornyings- og administrasjonsdepartementets ansvarsområde. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at staten ved innkjøp av varer og tjenester utnytter sine midler best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp. Regelverket er også et sentralt virkemiddel for å sikre at det offentlige opptrer med høy integritet, slik at allmennheten kan ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Helse Midt-Norge RHF har opplyst om at de i denne konkrete anskaffelsessaken brukte følgende tekst i anbudsutlysningen: ”Tilbudet skal sendes/leveres i lukket foresendelse/ konvolutt merket ”Rehabiliteringstjenester” samt ”Åpnes ikke før 12.06.2009 kl 1300.” I åpningsprotokollen for anskaffelsen gjøres en registrering av innkomne tilbud. Av i alt ti tilbud var det i kommentarfeltet reist spørsmål om to av tilbudene måtte avvises; ett av disse var tilbudet fra Bjørnang Rehabiliteringssenter. Forsendelsen var en plastpose som var åpen og umerket og inneholdt tre permer og en konvolutt med minnepinne. Helse Midt-Norge RHF sjekket med KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) om tilsvarende formelle feil var blitt vurdert av klageorganet tidligere. De fikk bekreftet at det finnes tilsvarende saker, og at det ut fra dette ikke var anledning til å godkjenne tilbudet.

Tilbyder (i denne saken: Bjørnang Rehabiliteringssenter) har anledning til å klage saken inn for KOFA. I forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6 annet ledd, framgår det at ”klage må framsettes senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått av oppdragsgiver”.

Så vidt jeg er kjent med, mottok Helse Midt-Norge RHF en klage fra Advokathuset, Levanger på vegne av Bjørnang Rehabiliteringssenter. Denne klagen ble vurdert og avvist av Helse Midt-Norge RHF. Denne konklusjonen er så langt jeg kjenner til ikke påklaget til KOFA.