Skriftlig spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:116 (2009-2010)
Innlevert: 28.10.2009
Sendt: 29.10.2009
Besvart: 05.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): Undertegnede viser til Arendals Tidene tirsdag 27. oktober, hvor det stilles spørsmålstegn ved muligheten til å finansiere et nytt selvfinansierende parkeringshus ved Sørlandet Sykehus Arendal. Undertegnede viser til at parkeringssituasjonen ved sykehuset er vanskelig både for ansatte, pasienter og pårørende.
Er statsråden av den oppfatning at et slikt låneopptak til parkeringshus er mulig å få på plass, uten at det rammer investeringsbudsjettet knyttet til medisinsk teknisk utstyr?

Begrunnelse

Undertegnede viser til Arendals Tidene tirsdag 27. oktober, hvor det stilles spørsmålstegn ved muligheten til å finansiere et nytt selvfinansierende parkeringshus ved Sørlandet Sykehus Arendal. Undertegnede viser til at parkeringssituasjonen ved sykehuset er vanskelig både for ansatte, pasienter og pårørende.
Undertegnede er av den oppfatning at et slikt parkeringshus er nødvendig, både for å ivareta infrastrukturløsninger som ivaretar pasienter og ansatte, men også i forhold til muligheten for å besøke sine nærmeste når de er på sykehus.
Slik undertegnede ser det, er det urimelig å sette behovet for et nytt parkeringshus opp mot nyinvesteringer av medisinskteknisk utstyr. Parkeringshuset vil generere inntekter etter ferdigstillelse, slik at det på sikt kan bli selvfinansierende.
Undertegnede ber derfor om statsrådens vurdering, knyttet til et eget låneopptak for finansiering av et slikt parkeringshus.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: De regionale helseforetakene har i tråd med helseforetaksmodellen et helhetlig ansvar for investeringer og drift i egen region. Dette innebærer at de har myndighet til å prioritere, vurdere og igangsette investeringsprosjekter samt ansvar for at prosjektene gjennomføres i henhold til beslutningsunderlag – og innenfor regionens samlede ressursrammer. For å sikre at investeringer skjer i samsvar med overordnede helsepolitiske målsettinger og innenfor aksepterte ressursrammer, er det også lagt opp til en overordnet nasjonal styring. Investeringsprosjekter over 1 mrd. kroner skal dermed forelegges departementet før beslutning om igangsetting.

Det helhetlige ansvaret for kapital og drift er underbygget i den etablerte inntektsmodellen for helseforetakene. Midler til å håndtere kostnader knyttet til investeringer er dermed lagt inn som en del av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene. Basert på foretakenes kostnader til investeringer utgjør dette mer enn 5 mrd. kroner årlig, hvorav nærmere 3 mrd. kroner blir overført i basisbevilgningen til Helse Sør-Øst RHF. Disse midlene utgjør dermed det årlige handlingsrommet knyttet til investeringer.

Lån til investeringsformål i helseforetakene kan kun tas opp gjennom egen låneordning i departementet. Forslag til lånebevilgning til investeringsprosjekter blir lagt fram til behandling i Stortinget i forbindelse med det enkelte års statsbudsjett. Lån gis imidlertid kun til større investeringsprosjekter. Nytt parkeringsanlegg ved Arendal sykehus kommer ikke inn under denne ordningen.

I Helse Sør-Øst RHF er det lagt til grunn et styringssystem for investeringer som tilsier at prosjektplaner over 10 mill. kroner skal forelegges det regionale nivået. Jeg er blitt opplyst at denne investeringen ikke er oversendt til Helse Sør-Øst RHF.