Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:129 (2009-2010)
Innlevert: 02.11.2009
Sendt: 02.11.2009
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 06.11.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere vil ved sin avgang besitte en unik bakgrunn og innsikt i ulike saksfelt. For å hindre at det bla. kan oppstå uheldige dobbeltroller, fremmet Bondevik II-regjeringen karanteneregler som skulle ha til hensikt å forebygge slike uheldige dobbeltroller. Ettersom man høster erfaring med et slikt regelverk, kan det være grunn til å se på om reglene har virket etter hensikten.
Vil statsministeren ta initiativet til en slik gjennomgang?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Saken er oversendt til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) til besvarelse, som ansvarlig departement for sekretariatet for Karanteneutvalget.

Primo februar 2005 fastsatte Moderniseringsdepartementet retningslinjer for karantene og saksforbud for embets- og tjenestemenn ved overgang til ny stilling. Retningslinjene ble endret og presisert i juli samme år. 18. mars 2005 la Bondevik II regjeringen frem St.meld. nr. 23 (2004-2005) ”Om bruk av karantene for politisk leiing i departementa ved overgang til stilling utanfor staten.”

Retningslinjer om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere ble fastsatt 29. september 2005 og gjort gjeldende fra 17. oktober 2005.

Til grunn for stortingsmeldingen lå bl.a. to konkrete hendelser som var egnet til å skape uklarhet om grensedragningen mellom forvaltning og partipolitisk virksomhet. Problemstillingen med overgang fra politisk ledelse til næringslivet eller en interesseorganisasjon ble også omtalt i St.meld. nr. 11 (2000-2001).

Hovedbegrunnelsen for å ha regler om karantene og saksforbud for politikere ved overgang til stilling utenfor staten er å sikre statens interesser og opprettholde allmennhetens tillit til offentlig forvaltning og offentlige embets- og tjenestemenn.

Karantene innebærer at politikeren ikke kan tiltre ny stilling og ikke skal ha annen forbindelse med sitt nye arbeidssted enn rent administrative forhold, som adresser, telefon, bankkonto, plassering av ferie, praktiske forhold i forbindelse med tiltredelsen og lignende.

Saksforbud betyr at vedkommende tiltrer stillingen på sitt nye arbeidssted, men vil være avskåret fra enhver befatning med spesifikke sakområder og/eller spesifikke kunder/klienter.

Etter dagens regler kan det maksimalt ilegges seks måneders karantene eller inntil ett års saksforbud, eller en kombinasjon av disse, men ikke for lengre tid enn ett år til sammen.

Etter at karanteneregelverket trådte i kraft har Karanteneutvalget behandlet 53 saker. Karanteneutvalget har besluttet å ilegge karantene og/eller saksforbud i 21 av disse sakene.

I 2005 sluttet et bredt flertall i Stortinget seg til prinsippene for utforming av regelverket. Etter regjeringens vurdering har erfaringene med karanteneregelverket så langt vist at regelverket har ivaretatt hensynene som ble vektlagt i meldingen som ble behandlet av Stortinget i 2005. Etter min vurdering tilsier ikke erfaringen med regelverket at det er behov for en gjennomgang av regelverket allerede nå.