Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:136 (2009-2010)
Innlevert: 03.11.2009
Sendt: 03.11.2009
Besvart: 10.11.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I følge tall fra SSB blir det årlig kastet om lag 360 000 tonn plast, hvorav 22 % av plastmengden kommer fra plastemballasje. Dette vil si at hvert år kaster nordmenn over 131 000 tonn plastemballasje. Avfallsmengden øker med befolkningsveksten. Plasten ender ofte opp i naturen, der det tar flere hundre år å bryte dem ned. De bidrar også til å øke forbruket av olje, som brukes i produksjon av plast.
Hva vil statsråden gjøre for å redusere mengden plastavfall i Norge?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg deler representanten Kristiansens bekymring for de økende avfallsmengdene i Norge. Regjeringen har som mål at veksten i avfallsmengdene skal være vesentlig mindre enn den økonomiske veksten. Dessverre vokser avfallsmengdene fortsatt i omtrent samme takt som økonomien.

På emballasjeområdet har Miljøverndepartementet inngått frivillige avtaler med næringslivet som blant annet pålegger bransjen å arbeide for emballasjeoptimering. Målsettingen er å redusere den samlede miljøbelastningen i emballasjekjeden, herunder mengden emballasjeavfall.

Avfall som blir liggende i naturen kan være svært skjemmende og gir kommunene store oppryddingskostnader. Nye forbruksmønstre har ført til nye utfordringer med hensyn til opprydding på offentlige steder. For å sikre kommunene inntekter som kan finansiere arbeidet med forsøpling, har jeg bedt Statens forurensningstilsyn om å foreslå endringer i forurensningsloven som kan bidra til dette.