Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:144 (2009-2010)
Innlevert: 04.11.2009
Sendt: 05.11.2009
Besvart: 12.11.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre nye utlysninger av Brukerstyrt Innovasjons Arena-prosjekter også i 2010, og dermed følge opp Regjeringens intensjoner om en satsning på kunnskap og forskning som mot-konjunktur tiltak for konkurranseutsatt næringsliv og de teknisk-industrielle forskningsinstituttene?

Begrunnelse

Statsråden har siden sin tiltreden i en rekke sammenhenger lagt vekt på viktigheten av næringsrettet forskning. Blant annet på et møte med rederinæringen i Ålesund 3. november ble dette vektlagt når statsråden, i følge norskindustri.no sa at: "Jeg vil jobbe for en regjeringspolitikk som legger til rette for et kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv." Samtidig vet man at nettopp konkurranseutsatt industri er bortimot den eneste næringen som nå har store utfordringer og må vektlegge å sikre likviditet. Når disse næringene reduserer sin kontraktsbaserte forskning rammer det i stor grad de teknisk-industrielle instituttene, eksempelvis Sintef, IFE og IRIS. Disse instituttene kan komme i en situasjon som gjør at de tappes for kompetanse dersom ikke næringsrettet forskning styrkes. Brukerstyrt Innovasjons Arena (BIA) har vært et viktig virkemiddel for å stimulere til næringsrettet forskning, delfinansiert av næringslivet selv, og vil kunne være et viktig virkemiddel for å styrke næringsrettet forskning særlig innefor de teknisk-industrielle fagmiljøene. Norges Forskningsråd har imidlertid lagt på is alle nye utlysninger av prosjekter innenfor BIA for 2010. Dersom dette ikke blir endret vil kompetanse som vi ta mange år å gjenoppbygge kunne forsvinne fra instituttene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norges forskningsråds program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) ble etablert i sin nåværende form i 2006. BIA støtter opp om Regjeringens satsing for å bidra til et mer kunnskapsbasert næringsliv, og retter seg mot foretak med vilje og evne til å satse på FoU. Gjennom BIAs ”åpne konkurranse” sikres et tilbud til bredden av norsk næringsliv, og det stimuleres til ambisiøse FoU-satsinger på foretakenes premisser. Programmet støtter også kompetanseutvikling i norske forskningsmiljøer der næringslivet selv har identifisert slike behov. BIA er et generelt virkemiddel, og det er ingen særlig øremerking mot ”konkurranseutsatt næringsliv”.

Rammen for BIA i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 er om lag 365 mill. kroner. Bevilgningen til BIA er foreslått økt med 25 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2009. I regjeringens tiltakspakke i vinter ble BIA styrket med 75 mill. kroner. Regjeringen har styrket finansieringen av programmet hvert år siden 2005.

Nasjonalbudsjettet for 2010 presiserer at budsjettforslaget innebærer at deler av de ekstraordinære utgiftstiltakene fases ut. Regjeringen foreslår likevel økte bevilgninger til forskning og utvikling på om lag 1,7 mrd. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2009, og offentlig finansiert FoU anslås å utgjøre 0,97 pst. av BNP i 2010.

Forskningsrådet publiserte høsten 2009 en utlysning under programmet med en bevilgning på totalt 50 mill. kroner i 2010. Dette hadde ikke dekning i de midler Forskningsrådet hadde til disposisjon for nye prosjekter, og var derfor uheldig. Utlysningen ble trukket av Forskningsrådet.

Norges forskningsråd har tildelt midler til om lag 60 nye prosjekter under programmet BIA i 2009. Alle prosjektene som mottar støtte er flerårige (3-5 år), og deler av budsjettrammen er derfor bundet opp av løpende prosjekter. Sammen med prosjekter som tidligere er tildelt midler, betyr det at om lag 170 prosjekter mottar støtte fra BIA ved inngangen til 2010. Dette er støtte som kommer næringsliv og bl.a. teknisk-industrielle forskningsinstitutter til gode.