Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:162 (2009-2010)
Innlevert: 09.11.2009
Sendt: 10.11.2009
Besvart: 13.11.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Landbruksforvaltningen utaler at de vil avskaffe ordningen. Mitt spørsmål til ministeren blir som følger:
Er ministeren enig med landbruksforvaltningen, og hvis, når kan man få slutt på systemet med telledatoer?

Begrunnelse

I dag telles norsk storfe to ganger i året. Da gjør bønder det de kan for å ha maks besetning, noe som betyr problemer for slakteriene. Det er en salgstopp i desember, men det lønner seg å vente med å levere dyrene til slakting til dyrene er talt opp i januar. Dyrene som skulle vært på juletallerkenen, blir i stedet stående på båsen om ikke slakteriene skrur opp prisen. Den samme situasjonen har man på sommeren. Mens grillsesongen er på det beste, blir dyrene stående på bås til etter 1. august om det ikke drives motkonjunkturpolitikk.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Produksjonstilskudd til husdyr er et av de viktigste økonomiske virkemidlene vi har over jordbruksavtalen. Det bevilges hvert år store beløp til denne tilskuddsordningen, for 2009 er bevilgningen på nær 2,2 mrd. kroner samlet for alle tilskuddsberettigede dyreslag.

Det er tre grupper av storfe på søknadsskjemaet for produksjonstilskudd, hhv. melkekyr, ammekyr og ”øvrig storfe” (heretter benevnt felles som storfe). For alle disse søkes det om husdyrtilskudd to ganger per år. For søknadsomgangen med frist for innsending 20. august er registreringsdato (telledato) 31. juli, og for søknadsomgangen med frist 20. januar, er telledato 1. januar.

Disse fristene og registreringstidspunktene er faste for hvert år, og er derfor godt kjent i næringen, både for primærprodusentene og for mottakerne av råvarer fra jordbruket. Dette gjør det mulig for slakteriene å gjennomføre tiltak før telledato, for å motvirke eventuelle tilpasninger i leveransene av dyr til slakteri fra primærprodusent mhp. telledatotidspunktet.

Jeg vil også vise til at avtalepartene har gitt slakteribransjen virkemidler for å håndtere denne situasjonen. For storfe er det gitt mulighet for variasjon av satsen for omsetningsavgift gjennom året, innenfor en maksimalsats. Redusert avgiftssats før telledato gir incentiv for leveranser fra produsent til slakteri. Denne bruken av avgiftsnivå innebærer at slakteriforetakene i redusert grad, har behov for å bruke egne midler til å finansiere tiltak som skal motvirke telledatoproblemene.

Avtalepartene har lagt til grunn at det skal gjennomføres en omlegging av husdyrtilskuddet for storfe, ved å ta i bruk Husdyrregisteret ved beregning av tilskuddet. Da kan tilskuddet utmåles etter hvor lang tid hver husdyrholder har hatt dyra i sitt jordbruksforetak, uavhengig av om dyra er disponert av foretaket på en bestemt dato, som nåværende telledatoene. En overgang til bruk av Husdyrregisteret i denne sammenheng har vært utredet flere ganger.

Hovedproblemet har vært å oppnå tilstrekkelig datakvalitet i Husdyrregisteret vurdert ut fra tilskuddsformål. Det må stilles strenge krav til korrekt datagrunnlag, når det skal brukes som basis for utbetaling av store tilskuddsmidler. Dette er nødvendig for å sikre en forsvarlig økonomiforvaltning i samsvar med statens økonomiregelverk.

Det er Mattilsynet som er ansvarlig for Husdyrregisteret for storfe, mens Statens landbruksforvaltning (SLF) har ansvar for utbetalingen av produksjonstilskudd. Etter initiativ fra Landbruks- og matdepartementet, la Mattilsynet og SLF før jordbruksoppgjøret i 2008, fram en tidsplan for hvordan man planlegger å ta i bruk Husdyrregisteret til utmåling av husdyrtilskudd for storfe fra og med 2012. Ved årets jordbruksoppgjør fulgte man opp denne planen, gjennom vedtak av de tiltak som må gjennomføres i 2009 og 2010, for at vi i 2012 kan ta i bruk Husdyrregisteret til dette formålet.