Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:168 (2009-2010)
Innlevert: 11.11.2009
Sendt: 11.11.2009
Besvart: 16.11.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan statsråden garantere for at politiets ekstraarbeid knyttet til Obamas besøk i Norge vil bli fullfinansiert og ikke medføre ytterligere press på politiets knappe driftsbudsjetter?

Begrunnelse

Det fremlagte statsbudsjett innebærer en stor nominell styrking av landets politidistrikter. De disponible driftsmidlene etter at man har trukket fra lønns-og prisstigning, effekten av nyansettelser mv. er imidlertid begrensede. Som kjent er politiet fortsatt inne i en krevende økonomisk situasjon i forhold til at disse driftsmidlene skal dekke innkjøp av nytt IKT-utstyr mv. Fredsprisvinner Obama gjester Norge i desember og sikkerhetsoppbudet blir spektakulært. Kostnadene knyttet til dette besøket er usikre. På denne bakgrunn bes det om at statsråden klargjør og garanterer for at alle ekstra økonomiske uttellinger grunnet dette besøket blir fullfinansiert, dvs. at det ikke medfører utfordringer for politiets driftsbudsjetter i etterkant.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oslo politidistrikt har et budsjett som skal dekke utgifter ved statsbesøk og andre større og mindre arrangementer som naturlig legges til landets hovedstad. Jeg viser i denne forbindelse til omtalen av kap. 441 Oslo politidistrikt i Prop. 1 S (2009-2010).

Det har imidlertid vært en tradisjon for at Stortinget har gitt tilleggsbevilgninger ifm. besøk eller arrangementer som har medført ekstraordinært store merutgifter. Eksempler på slike arrangementer eller besøk hvor det er gitt tilleggsbevilgninger er Natos uformelle utenriksministermøte i 2007, ABCDE-konferansen i 2002, Nobels fredspris jubileum i 2001 og minnemarkering over tidligere statsminister i Israel Yitzhak Rabin i 1999.

Planleggingen av sikkerhetstiltak ifm. utdeling av Nobels fredspris i desember i år er i gang. Når kostnadsanslaget foreligger, vil jeg vurdere hvilken betydning det vil få for driften av Oslo politidistrikt og hvordan dette skal behandles ift. budsjettet.