Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:192 (2009-2010)
Innlevert: 16.11.2009
Sendt: 16.11.2009
Settestatsråd: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 19.11.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Direktoratet for nødkommunikasjon har av Riksrevisjonen fått vesentlige merknader knyttet til styringen og gjennomføringen av Nødnettprosjektet. Behovet for Nødnettet anses som større nå enn da det ble vedtatt bygget ut. Stortinget kan ikke sies å ha fått tilstrekkelig informasjon og informasjonen har kommet sent.
Hvilke konkrete tiltak gjennomfører Regjeringen for å begrense skadevirkningene både sikkerhetsmessig og økonomisk?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg vil som settestatsråd for justisminister Knut Storberget i Nødnettsaken besvare spørsmålet fra representanten Oktay Dahl.

Jeg vil innledningsvis vise til at Stortinget i St.prp. nr. 83 (2008-2009), jf. Innst. S. nr. 346 (2008-2009) ble gitt en redegjørelse for status i utbyggingen av Nødnett. Det opplyses her at prosjektet er beheftet med ytterligere utfordringer og forsinkelser.

I proposisjonen la Justisdepartementet fram forslag om at Stortinget skulle gi Kongen fullmakt til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett med inntil 110 mill. kroner i forhold til gjeldende kostnadsramme. Dette ble begrunnet med at etatene har avdekket behov for å endre spesifikasjoner, økt ressursbehov i Direktoratet for nødkommunikasjon for oppfølging av leverandører, økte kostnader knyttet til innføring i etatene, mulig behov for økt kapasitet og dekning, samt valutakurssvingninger.

Blant annet pga. ytterligere forsinkelser fra leverandøren i løpet av sommeren 2009, har forhandlingene med leverandøren pågått utover høsten. Justisdepartementet vil komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte, slik Stortinget ble informert om i Prop. 1 S (2009-2010).

Den største utfordringen i Nødnettprosjektet har over tid vært at leverandøren ikke har overholdt fremdriftsplanen og levert i henhold til denne. Leverandøren er ansvarlig for å levere et komplett nøkkelferdig kommunikasjonssystem til staten. En betydelig andel av leveransen av første byggetrinn av Nødnett er nå levert. UP i Østfold og Follo har nå begynt å bruke Nødnett. Det arbeides for at resten av politiet i Østfold og Follo også skal begynne å bruke Nødnett i slutten av 2009. Brann og helse vil ta Nødnett i operativ bruk i 2010.

Med utgangspunkt i rapport 2008:15 "Nødnett-evaluering av prosjektorganiseringen" fra Direktoratet for forvaltning og IKT, har Justisdepartementet påbegynt vurderinger av behovet for eventuelle endringer i statens prosjektorganisering. Justisdepartementet vil sørge for at nødvendige tiltak på statens side relatert til første utbyggingstrinn, og eventuelt landsdekkende utbygging, blir iverksatt.

Det skal gjennomføres en evaluering av første trinn gjennom en rekke kontraktsfestede tester, teknologi, nytte og bruk, økonomi og prosjektgjennomføring før Regjeringen eventuelt legger fram forslag for Stortinget om vedtak om videre utbygging. Årsaken til forsinkelsen i første utbyggingstrinn, og statens erfaringer med leverandøren, vil inngå som et element i evalueringen av første utbyggingstrinn.

Etter min vurdering har Regjeringen gjennom å fremme St.prp. nr. 83 (2008-2009) søkt å bidra til en kontrollert avslutning av første byggetrinn av det nye digitale radiosambandet til nød- og beredskapsetatene i Norge. Videre har Direktoratet for nødkommunikasjon i forståelse med Justisdepartementet, gjennomført en rekke tiltak og brukt betydelige ressurser på tett oppfølging av leverandøren i utbyggingsperioden. Dette arbeidet blir videreført.