Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:175 (2009-2010)
Innlevert: 12.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 19.11.2009 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I DN 11.11.09 har to representanter fra HI en kronikk hvor man sammenligner West Atlas ulykken utenfor Australia, med en eventuell ulykke knyttet til mulig oljeutvinning utenfor LOVE. HI vil være viktige premissleverandør i fht. forvaltningsplanen som kommer neste år.
Anser ministeren det som problematisk at aktører som innehar viktige utredningsoppgaver tilkjennegir klare politiske holdninger, i forkant av en slik prosess?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Havforskingsinstituttet (HI) er et nasjonalt rådgivende forskningsinstitutt, organisert som et ordinært forvaltningsorgan underlagt Fiskeri- og kystdepartementet. Instituttet driver forskning og rådgivning knyttet til marine økosystem og akvakultur.

Det ligger innenfor instituttets formål og oppgaver å ”…gjøre forskningsresultater kjent og spre opplysninger til fremme av norsk fiskerinæring og samfunnets interesser for øvrig” jfr. formålsparagrafen i vedtektene.

Det er vesentlig at uttalelsene fra våre sentrale forskningsmiljøer og rådgivningsinstitutter er faglig godt begrunnet. Instituttene må stå inne for sine uttalelser. Våre forskningsmiljøers kompetanseområder varierer. Dette sammen med at kunnskapen er ulik og at det i enkelte tilfeller kan være faglig uenighet mellom fagmiljøer eller forskere, kan føre til divergerende vurderinger og rådgivning.

Som beslutningsmyndighet er vi tjent med at ulike faglige vurderinger debatteres. Nye perspektiver løftes frem. Dette gir oss et bredere grunnlag.

Det er en styrke for vårt demokrati at ulike vurderinger og syn synliggjøres før beslutninger tas, og ikke er forbeholdt det lukkede rom. Fordi det gir best mulig fundament for, og oppslutning om, de endelige politiske beslutninger.

HI er ett av mange fagmiljøer som blir trukket inn i arbeidet med revidering av forvaltningsplanen hvor rapporter fra henholdsvis risikogruppen ledet av Kystverket, overvåkingsgruppen ledet av HI samt rapporter fra Faglig forum ledet av Polarinstituttet vil være viktige grunnlagsdokumenter.

Jeg mener at Kronikken fra Havforskningsinstituttet i Dagens næringsliv 11. November kun gir uttrykk for faglige vurderinger fra instituttets side og dermed ikke er problematisk i forhold til instituttets involvering i utredningsarbeidet knyttet til revidering av forvaltningsplanen.