Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:180 (2009-2010)
Innlevert: 12.11.2009
Sendt: 13.11.2009
Besvart: 23.11.2009 av justisminister Knut Storberget

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Hvilke vurderinger gjør statsråden av skoleelevers rett til å ikke bli oppsøkt i kommersielt øyemed, eller av andre eksterne aktører, når elevlister er enkle å få innsyn i?

Begrunnelse

Jeg er kjent med at dersom elevlister distribueres ut fra skolen på en slik måte at de ikke lenger er interne, vil de ved forespørsel om innsyn ikke bli unntatt offentlighet, med mindre de inneholder taushetsbelagte opplysninger, jfr. offentleglova (og den tidligere offentlighetsloven). Det betyr at skoler som i beste, serviceinnstilte, mening deler ut klasselister med adresser og telefonnummer for å legge forholdene til rette for god kontakt mellom de foresatte med tanke på arrangering av fellesaktiviteter, utveksling av synspunkter på lekselesing og lignende, samtidig gjør seg forpliktet til å gi innsyn i de samme listene til alle som spør. Det var neppe hensikten med ønsket om stor grad av offentlighet i forvaltningen eller retten til innsyn, at det også skulle gjøre det enkelt for bl.a. kommersielle aktører å nå skoleelever på denne måten.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Offentlighetsloven legger til rette for en åpen forvaltning. Ved praktisering av innsynsretten kan det ikke legges vekt på hvilke motiver den som ber om innsyn, har. Etter offentlighetsloven § 7 kan informasjon som det er gitt tilgang til etter denne loven brukes til ethvert formål dersom ikke annen lovgivning eller rettigheter for en tredjeperson er til hinder for det.

Markedsføringsloven kapittel 4 inneholder særskilte regler om beskyttelse av barn. Det følger av markedsføringsloven § 19 at når en handelspraksis rettes mot barn eller for øvrig kan ses eller høres av barn, skal det vises særlig aktsomhet overfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet. Etter samme lov § 20 annet ledd er det videre forbudt å ta med i reklame direkte oppfordringer til barn om å kjøpe annonserte produkter eller overtale foreldrene eller andre voksne til å kjøpe de annonserte produktene til dem. For øvrig følger det av opplæringsloven § 9-6 at skoleeieren skal sørge for at elevene ikke blir utsatt for reklame som er egnet til å skape kommersielt press eller som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier, blant annet på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir benyttet i opplæringen. Etter min vurdering er det først og fremst disse reglene som bør regulere barns beskyttelse mot kommersiell markedsføring.