Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fornyings- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:198 (2009-2010)
Innlevert: 16.11.2009
Sendt: 17.11.2009
Besvart: 26.11.2009 av fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I den nye kommunikasjonsplakaten for Staten er et av prinsippene at alle skal nås med god informasjon og at informasjonen skal være aktiv om rettigheter, plikter og muligheter. Det mangler mye i dag på at Staten bruker det digitale kommunikasjonslandskapet når det gjelder etablering av ny næringsvirksomhet, selv om det er teknologisk mulig.
Har departementet en plan for å gjøre sin informasjon på dette området tilgjengelig ved større bruk av interaktivitet som kan nå de plattformer dagens internettbrukere benytter?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Prinsippene om at alle berørte skal nås med relevant informasjon, og at staten aktivt og i tide skal gi informasjon om innbyggernes rettigheter, plikter og muligheter, står sentralt i den nye kommunikasjonspolitikken fra Regjeringen. Samtidig er det en viktig forutsetning at mulighetene som ligger i ny teknologi og nye kanaler utnyttes effektivt og formålstjenlig. Det gjelder også den type interaktivitet som representanten etterspør.

Jeg har på vegne av Regjeringen det overordnede ansvaret for kommunikasjonspolitikken. Men det er det enkelte departementet og den enkelte virksomhet som har ansvar for å iverksette politikken på sine områder.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har som etat under mitt departement fått en viktig oppgave med å veilede virksomhetene i hvordan de best kan gjøre dette. Det vil være de samme mål, prinsipper og forutsetninger som gjelder innen de ulike områdene.

I spørsmålet omtales statens kommunikasjon angående etablering av næringsvirksomhet særskilt som et aktuelt område hvor forbedringspotensialet er stort. Jeg har forelagt problemstillingen for nærings- og handelsministeren som opplyser følgende:

Som et ledd i regjeringens målsetning om at brukerne skal møte en åpen, tilgjengelig og samordnet offentlig sektor ble driftsansvaret for informasjonstjenestene Bedriftshjelp.no, Bedin og Narviktelefonene lagt til Brønnøysundregistrene fra 1. januar 2009. Bedriftshjelp er en nettbasert tjeneste som skal lede til svar på spørsmål om virkemidler innenfor næringsrettet forskning, næringsliv og internasjonalisering, samt virkemidler tilgjengelig i EU/EØS. Bedin er en nettjeneste som gir informasjon om oppstart og drift av egen bedrift, og Narviktelefonene er en telefontjeneste hvor erfarne veiledere gir veiledning i forbindelse med bedriftsetablering og drift.

Det arbeides for tiden med videreutvikling av Altinn som forenkler dialogen med det offentlige. Den første delen av løsningen vil gjøres tilgjengelig i løpet av første halvår 2010. Innenfor dette tiltaket skal det også fastsettes en ny, overordnet informasjonsstruktur i Altinns informasjonsportal. Arbeidet med å overføre informasjonen og tjenestene som ligger i Bedriftshjelp.no inn i Altinn er igangsatt, og Bedin skal ha et tilsvarende utviklingsløp.