Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:199 (2009-2010)
Innlevert: 17.11.2009
Sendt: 17.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): 2010 er første år i ny NTP 2010-2019. Samtidig er det oppstartsår for ny rullering av NTP. Da er det viktig at oppstartsarbeidet sikrer at viktige prosjekter videreutvikles. Utvikling av transportløsningene i de fire største byene er et slikt viktig prosjekt. For å sikre god koordinering er det viktig med statlig styring. i Bergensregionen er det en særlig god mulighet til å koble dagens jernbane til flyplass, ny godshavn og to folkerike bydeler i Bergen.
Vil statsråden sikre statlig koordinering av et slikt prosjekt?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er enig i at det i arbeidet med transportløsninger i by er viktig å sikre god koordinering og med statlig styring. KVU (Konseptvalgutredning) og KS1 (ekstern kvalitetssikring av KVU) er verktøy som nettopp skal sikre dette. Jeg vil vise til St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 for nærmere omtale av ordningen. Her er det bl.a. vist til at KS1-systemet generelt skal bidra til bedre statlig styring i tidlig fase når det gjelder hvilke prosjekter som skal inngå i den videre planleggingen. Det er videre påpekt at bypakkene er komplekse med tanke på virkemidler som bør trekkes inn, og fordelingen av ansvar for virkemidlene mellom forvaltningsnivåene. Dette stiller store krav til samarbeid mellom alle berørte parter.

Når det gjelder byområdene konkret, vil jeg vise til at det allerede er gjennomført KS1 for Oslopakke 3. Den videre oppfølging av Oslopakke 3 og inn mot neste NTP skjer under statlig styring og i nært samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

For Stavangerområdet er det nylig lagt fram en KVU for transportsystemet på Jæren - med hovedvekt på byområdet. Det er fylkeskommunen som har hatt ansvaret for å utarbeide KVU. KVUen er nå på høring og vil bli håndtert videre av Statens vegvesen i samråd med Jernbaneverket. Utredningen vil på vanlig måte bli underlagt ekstern kvalitetssikring.

I Trondheim skal det gjennomføres KS1, jf. St.prp. nr. 85 (2008-2009). Arbeidet med KVU vil starte opp med det første.

Som Samferdselsdepartementet har opplyst tidligere, pågår det arbeid med en KVU i Bergensområdet (”Regionpakke Bergen”) og utredning av lokalisering av ny havn. I konseptvalgutredningen blir ulike konsepter/transportløsninger vurdert. Resultatene av disse utredningsarbeidene vil påvirke behovet for framtidig jernbanekapasitet for hhv. person- og godstrafikk i Bergensområdet. Det er Statens vegvesen som har prosjektansvaret. Arbeidet utføres i samarbeid med lokale og regionale myndigheter. Konseptvalgutredningen med etterfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1) vil bl.a. inngå i grunnlaget for Nasjonal transportplan 2014-2023.