Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:207 (2009-2010)
Innlevert: 18.11.2009
Sendt: 19.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at NAV foretar endringer i praksis ved tildeling av pleiepenger på en måte som undergraver muligheten for at barn med nedsatt funksjonsevne kan gjennomføre opptreningsopplegg som er etablert i samarbeid med helsetjenesten?

Begrunnelse

De senere år har flere familier fått støtte fra helsetjenesten til intensiv opptrening av barn med funksjonsnedsettelser, bla etter Doman-metoden. Disse behandlingsmetodene forutsetter omfattende trening og behandling, og krever svært tett oppfølging fra foreldrene.
Rikstrygdeverket ga i 2003 en uttalelse om at det kan gis pleiepenger etter § 9-10 i lov om folketrygd til foreldre med barn som er under behandling med Doman-metoden. Det fremgår av uttalelsen at det både kan gis pleiepenger under opphold ved Doman-instituttet og etter utskriving dersom barnet trenger kontinuerlig oppfølging fra en av foreldrene. Flere foreldre har også mottatt pleiepenger etter § 9-11.
Etter henvendelser fra flere foreldre fra Møre og Romsdal er jeg gjort oppmerksom på at NAV er i ferd med å endre praksis i forhold til tildeling av pleiepenger til foreldre med barn som er under behandling med Doman-metoden. Det opplyses i et brev fra NAV til et foreldrepar at det er lagt til grunn en ny vurdering av de såkalt Doman-sakene, som tilsier at det ikke innvilges pleiepenger med mindre barnet har ustabil eller progredierende sykdom.
For de familiene dette gjelder, vil bortfall av pleiepenger gjøre det svært vanskelig, for flere umulig, å fortsette det treningsopplegget de har etablert i samarbeid med helsetjenesten. Foreldrene frykter derfor at den positive utviklingen de ser hos barna vil stagnere eller reverseres, og at barna dermed mister muligheten for å utvikle sine evner og sitt potensial.
Det er viktig at familier med funksjonshemmede barn og andre opplever et helhetlig hjelpetilbud fra de offentlige velferdstjenestene, som ikke vanskeliggjør en allerede krevende livssituasjon. Det fremstår som urimelig at det kan gjøres praksisendringer internt i NAV som har så alvorlige konsekvenser for brukenes rettigheter og livssituasjon. Av hensyn til brukernes rettssikkerhet må det stilles krav om et klart og forutsigbart lovgrunnlag for de vurderinger som gjøres. Det bes om en juridisk og politisk vurdering av denne praksisendringen fra statsrådens side.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: I begrunnelsen for spørsmålet vises det bl.a. til at Arbeids- og velferdsetaten i Møre og Romsdal er i ferd med å endre praksis med tildeling av pleiepenger til foreldre med barn som er under behandling med Doman-metoden.

For å få rett til pleiepenger etter folketrygdloven § 9-11 er det et vilkår at sykdommen ikke er varig. Dersom sykdommen er varig, har man likevel rett til pleiepenger i sykdommens startfase eller ved midlertidig ustabile perioder.

Etter kontakt med Arbeids- og velferdsetaten, har jeg fått vite at det i Møre og Romsdal synes å ha vært ulik praksis på lokalt nivå mht. innvilgelse av pleiepenger. I forbindelse med at ansvaret for pleiepengesakene nå er lagt til NAV Forvaltning, har man etter en gjennomgang av saker der det er framsatt krav om fornyet periode med pleiepenger, funnet at det i flere tilfeller etter NAV Forvaltnings vurdering ved en feil er innvilget pleiepenger i tilfeller der barnets sykdom anses varig.

Hvorvidt vilkårene i de konkrete tilfellene det er snakk om er oppfylt, er et spørsmål som må vurderes av Arbeids- og velferdsetaten, med Trygderetten som uavhengig ankeinstans. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere de konkrete vurderingene som er gjort i de aktuelle sakene, og viser for øvrig til det jeg tidligere i svar på spørsmål nr. 1487 fra representanten har påpekt om vurderingstemaene i saker om pleiepenger. Generelt vil jeg imidlertid bemerke at vurderingen av om vilkårene for rett til pleiepenger er oppfylt er lovbundet. Når Arbeids- og velferdsetaten kommer til at sykdommen er varig, og man ikke befinner seg i startfasen eller i en ustabil periode av sykdommen, foreligger det ikke hjemmel til å tilstå pleiepenger. Etaten kan da ikke fortsette å tilstå pleiepenger.

Jeg forstår at det kan oppleves som vanskelig for de familiene som har innrettet seg etter tidligere vedtak om innvilgelse av pleiepenger, selv om de ikke hadde krav på ytelsen. Jeg har fått opplyst at brukerne er blitt orientert om at rett til ytelse bortfaller ved utløpet av den innvilgede perioden. I tilfeller der ytelsesperioden var utløpt er det gitt ytelse i en overgangsfase. Brukerne er også orientert om ordningen med kommunal omsorgslønn og har i den forbindelse fått oppgitt en kontaktperson ved det lokale NAV-kontoret.