Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:210 (2009-2010)
Innlevert: 18.11.2009
Sendt: 19.11.2009
Besvart: 25.11.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Kan statsråden garantere at stillingsressurser og ansatte følger med oppgavene over til fylkeskommunene når oppgavene flytter, eller er det slik at vi kommer til å se at ansatte som har utført oppgavene blir værende igjen hos fylkesmennene - og at antall ansatte i det offentlige dobles som følge av nye opprettelser av stillinger i fylkeskommunene?

Begrunnelse

Forvaltningsreformen skal gjennomføres fra 1.1.2010. Dette betyr blant annet at oppgaver overføres fra fylkesmannsembetene til fylkeskommunene. Det erfares at flere fylkeskommuner oppretter nye stillinger og planlegger rekruttering av nye medarbeider for å sikre utførelse av oppgavene.
Oppgavene har tidligere bl.a. vært utført av ansatte i fylkesmannens stab.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet berører det helhetlige økonomiske opplegget rundt forvaltningsreformen som inngår i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010. Opplegget inkluderer bl.a. 17,5 millioner kroner som statlige aktører har brukt på å løse oppgavene som fylkeskommunene overtar fra 1.1.2010. Av de 17,5 millioner kronene er 7,2 millioner kroner overføring fra fylkesmannsembetene. Det økonomiske opplegget for reformen er nærmere omtalt i Prop. 1 S (2009-2010) for Kommunal- og regionaldepartementet, s. 25 og 92-94.

Det økonomiske opplegget for reformen innebærer således at fylkeskommunene tilføres midler til årsverk som har vært benyttet av fylkesmannsembetene, men det innebærer ingen garanti for at fylkesmannens ansatte overflyttes til fylkeskommunene. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har hatt samordningsansvaret for de personalmessige konsekvensene av reformen. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har vurdert at det ikke foreligger arbeidsrettslig grunnlag for ufrivillig overføring av personell. Det er således lagt til grunn at personalmessige overføringer fra stat til fylkeskommune må skje i form av frivillig overgang. Personalmessige forhold er omtalt i St.prp. nr. 68 (2008-2009) Kommuneproposisjonen 2010.

Regjeringens tilnærming til spørsmål om årsverksressurser er å tilføre fylkeskommunene midler til å håndtere de nye oppgavene. Det er så opp til fylkeskommunene selv å vurdere hvordan de nye oppgavene best kan løses, og det kan forventes ulike organisatoriske løsninger i ulike fylkeskommuner. Regjeringen har i dialogen med fylkesmannsembetene, arbeidstakerorganisasjonene og fylkeskommunene/KS vektlagt betydningen av fleksibilitet og godt samarbeid regionalt.