Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:216 (2009-2010)
Innlevert: 18.11.2009
Sendt: 19.11.2009
Besvart: 30.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): På hvilken måte blir dette tatt opp av Regjeringa i WHO, og på hvilken måte jobber Regjeringa for å stramme inn overfor legemiddelindustriens makt, i WHO og i Norge?

Begrunnelse

11. juni i år erklærte WHO svineinfluensaen for en pandemi, noe som betød enorme økonomiske gevinster for legemiddelindustrien. Det har senere kommet frem at flere av rådgiverne WHO har brukt sto på lønningslistene til legemiddelselskapene (Vårt Land 17.11.09). Det er beregnet at legemiddelindustrien i år vil omsette vaksine for opp mot 62 mrd. kr.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I arbeidet mot pandemisk influensa har vi tre hovedstrategier: Generelle hygienetiltak som hoste- og håndhygiene, en nylig utviklet vaksine og antivirale legemidler. Legemiddelindustrien er en meget viktig aktør både når det gjelder produksjon av vaksiner og av legemidler. Jeg er meget fornøyd med at Norge har sikret tilstrekkelige lagre både av vaksinen Pandemrix og av antivirale legemidler, slik at vi effektivt kan bekjempe pandemien i Norge.

Det er viktig at det eksisterer ryddige forhold mellom helsemyndighetene og legemiddelindustrien, og at dette forholdet baserer seg på åpenhet og gjensidig tillit. Det er en kjent sak at flere av de beste fagfolkene på dette området, både i Norge og ellers i verden, i tillegg til å arbeide for anerkjente universiteter ofte også arbeider for legemiddelindustrien. Det eksisterer imidlertid regelverk både i WHO og i Norge, som skal sikre at personer med mulig dobbeltrolle skriftlig gjør rede for disse.

Som representanten Geir-Kjetil Hansen korrekt påpeker, erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) pandemi 11. juni i år. Dette var i samsvar med de internasjonalt anerkjente kriteriene for å erklære en pandemi i henhold til WHOs beredskapsplan. WHOs beslutning om å erklære en pandemi var bl.a. basert på råd fra en internasjonal ekspertgruppe forhåndsoppnevnt etter faglige kriterier. Medlemmene av ekspert-grupper oppgir skriftlig til WHO sine potensielle interessekonflikter. WHO har senere fått anerkjennelse fra medlemslandene for sin håndtering av pandemien.

Når det gjelder forholdene mellom helsepersonell og legemiddelindustrien i Norge, setter helsepersonellovens § 9 grenser for hvilke ytelser personell kan motta. Med hjemmel i bestemmelsen tredje ledd er det også gitt en egen detaljert forskrift om dette, jamfør også helsepersonelloven § 19 om melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet. Endelig er det inngått samarbeidsavtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Legeforeningen om kontakt og ytelser mellom industri og leger. Denne avtalen utdyper/supplerer ovennevnte regelverk. Tilsvarende er det inngått samarbeidsavtale mellom Legemiddelindustriforeningen og de regionale helseforetakene om kontakt/ytelser mellom industri, helseforetak og helseforetakenes ansatte.