Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:226 (2009-2010)
Innlevert: 20.11.2009
Sendt: 23.11.2009
Besvart: 27.11.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Kommer Regjeringen til å fjerne eller endre omsetningspåbud på biodrivstoff når Regjeringen er skeptisk til miljøgevinsten av et slikt drivstoff?

Begrunnelse

Tidligere i år innførte Regjeringen krav om 2,5 % av drivstoffet til veitrafikken skal være biodrivstoff.
Dette ble gjort blant annet for å redusere norske klimautslipp.
Nå går Regjeringen inn for å innføre avgift på samme biodrivstoff, da med begrunnelse at en er skeptisk til klimagevinsten.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen har ikke planer om å fjerne omsetningskravet for biodrivstoff. Statens forurensningstilsyn er i dialog med bransjen med sikte på å etablere et frivillig rapporteringssystem for biodrivstoff. Denne rapporteringen vil kunne dokumentere sporbarheten og klimaeffekten av biodrivstoffet som omsettes i Norge. På denne bakgrunn vil Regjeringen, i løpet av kort tid, sende et forslag til forskriftsendring på ordinær høring. Vi vil foreslå å øke omsetningskravet for biodrivstoff til 3,5 %. En slik forskriftsendring vil kunne tre i kraft tidlig i 2010. Regjeringen vil deretter trappe opp omsetningspåbudet av biodrivstoff til fem prosent så snart bærekraftskriterier er godt nok utviklet, med sikte på innføring fra 1.1 2011. En slik gradvis opptrapping vil gi bransjen tid til å innrette seg mot nye omsetningskrav som kommer, og det vil sikres en etterspørsel etter klimavennlig biodrivstoff.

For å sikre en klimagevinst, er det viktig å få på plass et godt internasjonalt system med tilstrekkelig strenge bærekraftskriterier for biodrivstoff. Norge skal være en aktiv pådriver for å fremme slike internasjonale ordninger for bærekraftig produksjon og import av biodrivstoff. Vi følger også tett EUs arbeid på dette området.