Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:229 (2009-2010)
Innlevert: 20.11.2009
Sendt: 23.11.2009
Besvart: 27.11.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I den siste tiden har det vært mye uro formidlet blant annet gjennom mediaoppslag rundt sykehusene på Agder, Sørlandet Sykehus HF. Dette skaper stor bekymring i befolkningen, noe som gjenspeiler seg i mange henvendelser om saken. Mange opplever at det er en bevisst strategi om å tappe sykehuset i Arendal for funksjoner, på tross av at strategiplaner og tidligere uttalelser har betrygget om det motsatte.
Kan statsråden bekrefte at det ikke på noen måte foreligger planer om svekkelser av sykehuset i Arendal?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Sørlandet sykehus HF er organisert i sju klinikker, og skal gi gode spesialisthelsetjenester til hele Agders befolkning. Som representanten er kjent med, er virksomheten lokalisert til de tre store sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord, i tillegg til distriktspsykiatriske sentra i begge Agderfylkene. Som representanten viser til har det i løpet av den senere tiden vært flere reportasjer i media om ledelse av helseforetaket og diskusjoner om hvilke veivalg som skal sikre befolkningen i Agderfylkene best mulig spesialisthelsetjenester innenfor de økonomiske rammer som helseforetaket disponerer.

Helse Sør-Øst RHF, som eier Sørlandet sykehus HF, har orientert meg om at sykehuset har vedtatt en strategiplan for perioden 2009-2013. Strategiplanen, som er tilgjengelig på helseforetakets nettsider, skal utgjøre en felles plattform i perioden og er utarbeidet for å gi retning for utviklingen av helseforetaket og for å sikre forutsigbarhet i den eksisterende arbeidsdelingen mellom sykehusene.

Eventuelle endringer i retning eller arbeidsdeling vil, ifølge strategiplanen, kreve behandling i styret for Sørlandet sykehus HF.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF foreligger det ikke planer eller forslag i Sørlandet sykehus HF om å endre retning eller arbeidsdeling mellom de tre sykehusene i helseforetaket. Det vurderes imidlertid om revisjonen av den foreliggende strategiplanen bør startes opp ett år tidligere enn planlagt. Disse vurderinger gjøres som følge av at den medisinskfaglige utviklingen innenfor enkelte fagområder skjer i stort tempo. Arbeidet med revisjon av strategiplanen vil da starte i 2011 i stedet for i 2012.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF vil Sørlandet sykehus HF sørge for gode og involverende prosesser når arbeidet med revisjonen av strategiplanen igangsettes, både internt i helseforetaket, i lokalmiljøene og i et samarbeid med primærhelsetjenesten.