Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:238 (2009-2010)
Innlevert: 24.11.2009
Sendt: 25.11.2009
Besvart: 07.12.2009 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden legge til rette for at Flytoget AS kan tilby togtransport på flere strekninger?

Begrunnelse

Flytoget har ved ulike anledninger uttrykt at selskapet ønsker å utvide sin virksomhet til å omfatte nye strekninger og også betjene ordinær lokal og regionaltrafikk på Østlandet. Selskapet skal nå ha foreslått dette for samferdselsdepartementet.
Satsingen på togdrift på et kommersielt grunnlag gjennom Flytoget AS har vært en suksess. Flytoget AS kan vise til gode resultater gjennom høy punktlighet og stor tilfredshet blant sine kunder og sine ansatte. Flytoget ble blant annet kåret til Norges beste arbeidsplass i Norge, 2008, gjennom "Great Place to Work"-undersøkelsen og Norges sterkeste merkevare gjennom BIs kundebarometer 2008.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Flytoget sendte brev til Samferdselsdepartementet med forespørsel om utvidelse av Flytogets trafikkeringsområde og deltagelse i togprodukter om offentlig kjøp den 26/10-2009.

Å utvide Flytogets trafikkeringsrett og å ta inn Flytoget i en direktekjøpsordning er et anliggende som reiser mange prinsipielle og praktiske problemstillinger. Et avgjørende forhold er hvilket samspill mellom de to statlige togselskapene NSB AS og Flytoget AS som vil gi det beste togtilbudet til de reisende og den største nytten for samfunnet, herunder forvaltningen av statens midler i en situasjon med begrenset sporkapasitet. Jeg legger opp til å besvare henvendelsen fra Flytoget når alle relevante sider av saken er vurdert. Det er derfor for tidlig å svare på hvorvidt jeg vil legge til rette for at Flytoget kan tilby togtransport på flere strekninger.

Denne regjeringen satser på jernbanen. Investeringsnivået er nesten tredoblet siden de rødgrønne fikk makten. Jeg vil fortsette å arbeide for å kunne gi de reisende et utvidet og bedret tilbud i hovedstadsområdet fra det tidspunktet infrastrukturutbyggingen i Vestkorridoren er ferdig. Når Vestkorridoren står ferdig, vil det være investert nesten åtte milliarder kroner på jernbanen gjennom Asker og Bærum. I tillegg skal NSB investere 4 milliarder kroner i 50 nye togsett som i disse dager produseres i Sveits. Disse togsettene skal naturligvis brukes. Det er også helt avgjørende at det investeres i hensettingsspor og vedlikeholdsfasiliteter til togsettene og at det rekrutteres personell til å betjene togene. Dette arbeidet er NSB og JBV godt i gang med. NSB vil også være det selskapet som i alle fall på kortere sikt vil tilby brorparten av togtilbudene i Norge. Flytogets forespørsel om å få anledning til å trafikkere flere strekninger enn i dag, er til behandling i departementet.

Jeg er trygg på at de samlede investeringene vil løfte jernbanetilbudet og gi de reisende et bedre kollektivtilbud.