Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:246 (2009-2010)
Innlevert: 25.11.2009
Sendt: 25.11.2009
Besvart: 30.11.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til mitt spørsmål 197 om en mulig utvidelse av Øvre Anarjohka Nasjonalpark. Hvor Regjeringen er i ferd med å sluttføre nasjonalparkplanen. Dagens planer for utvidede vernesoner dreier seg imidlertid ikke om det mandatet eller arealområdet som Stortinget ga føringer for - en utvidelse av dagens nasjonalpark nedover Gossjohkdalen. Og som ikke skulle omfatte øvrige Anarjohkdalen til Finskegrensen.
Hvorfor overholdes ikke Stortingets vedtak og mandat for utvidelse av eksisterende nasjonalpark?

Begrunnelse

Det geografiske utredningsområdet som Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har definert i oppstartsmeldingen for en mulig utvidelse av Øvre Anarjohka Nasjonalpark (mai 2009) mangler både demokratisk og politisk legitimitet. DN har nå egenmektig og mot Stortingets intensjoner og vitende, selv utvidet sitt mandatsområde til ca 300 prosent av det opprinnelige området som Stortinget ga i oppdrag å vurdere.
Mandat til DN gikk ut på å vurdere en mulig utvidelse av nasjonalparken nedover Gossjohkdalen - og ikke oppover Anarohkdalen. Av hensyn til lokalbefolkningen gav Stortinget instruksjoner om at det geografiske utredningsområdet skulle primært avgrenses til såkalte "inngripsfrie områder" og "urørte/vesentlig urørte naturområder".
Stikk i strid med dette har DN i egenregi likevel bevisst inkludert i utredningsområdet såkalte "tyngre tekniske inngrep" ( eks. veier, hytter, og hus, åpne barmarksløyper) - ikke bare i Gossjohkdalen, men nå også til den øvre delen av Anarjohkdalen.
Bak ryggen på Stortinget arbeides det i praksis aktivt for å kunne utestenge lokalbefolkningen ifra sine utmarksområder som de har i dag.
Lokalbefolkningen ønsker helt klart ikke å miste enda mere av deres tradisjonelle utmarksområder til en ytterligere utvidet nasjonalpark eller gjennom opprettelse av nye landskapsvernssoner i området. De føler at de allerede har bidratt og mistet nok arealer gjennom Øvre Anarjohka Nasjonalpark som det er.
Legger med utvidelses planer.

Vedlegg til spørsmål:

Kart: "Utvidelse Øvre Anarjohka nasjonalpark - utredningsområde."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til brev av 24. november 2009 fra Stortingets presidentskap vedlagt spørsmål fra stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen til skriftlig besvarelse om utvidelse av Øvre Anarjohka nasjonalpark. Jeg besvarte tilsvarende spørsmål til den samme representanten i mitt brev av 23.november 2009.

Jeg registrerer at Jan Henrik Fredriksen er opptatt av at Direktoratet for naturforvaltning mangler både demokratisk og politisk legitimitet. Jeg kan berolige Fredriksen med at direktoratet som mitt underliggende fagorgan, ikke fatter politiske beslutninger, men foretar faglige utredninger som utgjør et grunnlag for mine og regjeringens politiske beslutninger knyttet til naturforvaltning. Dette gjelder også for verneområder som opprettes gjennom kongelig resolusjon.

Jeg viser til mitt svar på tidligere spørsmål i denne saken. Verneforslaget det nå arbeides med tar utgangspunkt i områder med dokumenterte verneverdier. At dette området er større enn hva som er omtalt i St. meld. nr. 62 (1991-92), er det som tidligere nevnt, ikke noe formelt i veien for. Når verneforslaget kommer til behandling i departementet vil jeg sørge for at det blir gjort en grundig vurdering og avveining mellom ulike brukerinteresser og verneverdiene. Dette gjør jeg på bakgrunn av den høringen som skal gjennomføres og de naturfaglige utredningene som ligger til grunn. Jeg kan ikke se at en grundig avveining mellom verne- og brukerinteresser, på noen måte kan bidra til at Stortingets vedtak og mandat ikke overholdes.

Jeg kan ikke nå forutsi hva som vil bli den endelige avgrensingen av dette verneområdet. Jeg vil imidlertid oppfordre til at de som har synspunktene på bl.a. avgrensingen av verneområdet, må sørge for at dette kommer fram gjennom høringsprosessen.