Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:269 (2009-2010)
Innlevert: 30.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 03.12.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Ifølge VG planlegger nå departementet "i det stille" å utarbeide en søknad til UNESCO om verdensarvstatus for Lofoten. Det hevdes at verdensarvstatus vil ha som konsekvens at alle planer om å utnytte sjøarealene utenfor i petroleumsøyemed må skrinlegges.
Kan dette bekreftes eller avkreftes, og er et eventuelt slikt arbeid diskutert med og i tråd med ønske fra kommunene i Lofoten?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet startet arbeidet med en mulig nominasjon av Lofotområdet til Unescos verdensarvliste på bakgrunn av initiativ fra og politiske vedtak i fem av seks kommuner i Lofotområdet i 2004. Arbeidet ble igangsatt etter oppstartsmøte den 22.august 2005 med statsråd Knut Arild Hareide, i Bondevik II-regjeringen. I september samme år vedtok den sjette og siste kommunen, Vågan, å støtte nominasjonen.

Arbeidet med nominasjonen følges av en egen referansegruppe der de lokale kommunene er representert. Referansegruppen har et sekretariat i Lofoten med en fulltidsansatt, og med et eget nettsted der lokalbefolkning og andre kan følge arbeidet nært. Med andre ord er dette arbeidet preget av lokalt eierskap og forankring - og åpenhet.

Søknaden var tenkt ferdigstilt fra norsk side i desember i år. Direktoratet for naturforvaltning, på oppdrag fra Miljøverndepartementet, var kommet svært langt i dette arbeidet da Lofotrådet i september i år i vedtak uttrykte ønske om å vente med å ferdigstille nominasjonen inntil oppdateringen av Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten foreligger.

Lofotrådets vedtak tas til etterretning av Miljøverndepartementet. Det vurderes imidlertid ikke som effektiv bruk av ressurser og kompetanse å avslutte et stort nominasjonsarbeide uten å sammenfatte det omfattende utredningsarbeidet som så langt er utført. Direktoratet for naturforvaltning fikk derfor i brev den 2.november i år beskjed om å ferdigstille nominasjonen/søknaden ifølge opprinnelig tidsplan så langt det lar seg gjøre innenfor de rammer og begrensninger vedtaket i Lofotrådet legger for prosessen. Det vil da foreligge et best mulig grunnlag for å vurdere den dokumentasjonen og de analyser som er fremskaffet gjennom nominasjonsprosessen i sammenheng med arbeidet med forvaltningsplanen.

Hva gjelder planer om å utnytte sjøarealene utenfor i petroleumsøyemed og verdensarvstatus, er enkelte sentrale konsekvensspørsmål undersøkt av Direktoratet for naturforvaltning på foreløpig basis gjennom direktoratets arbeid med nominasjonen.

Jeg ser ikke et grunnlag for å gå nærmere inn på disse problemstillingene nå. Dette er forhold som en må komme tilbake til når revisjonen av forvaltningsplanen foreligger og ved en eventuell gjenopptagelse av nominasjonsarbeidet.

Under henvisning til det som er redegjort for ovenfor, kan jeg ikke se det på annen måte enn at saken nå, og hele tiden, har vært behandlet i tråd med ønsker fra kommunene i Lofoten.