Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:253 (2009-2010)
Innlevert: 26.11.2009
Sendt: 27.11.2009
Besvart: 03.12.2009 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Hvor langt har arbeidet med å utarbeide en lovfestet rett til utvidet tid i privatskoleloven for elever med behov for spesialundervisning kommet?

Begrunnelse

I vår kunne vi i Farsunds avis lese om to funksjonshemmede elever ved KVS Lyngdal som ikke får fortsette på skolen neste år, til tross for at de har rett til utvidet opplæring. Årsaken var en ny og strengere tolkning av privatskoleloven og opplæringsloven. I Ot.prp. nr.: 55 (”008-2009) skriver departementet at adgang til utvidet tid ikke skal gjelde for elever i private skoler. Etter dette har enkelte fylkeskommuner tolket det som om denne type elever ikke har rett til utvidet opplæring på en privatskole, men at de må bytte over til en offentlig skole.
I et skriftlig spørsmål fra undertegnede til den forrige Kunnskapsministeren om:

”Vil statsråden ta initiativ til at retten elever med minoritetsbakgrunn og behov for spesialundervisning har til utvidet opplæringstid også skal gjelde for elever ved private skoler, slik at disse elevene ikke må bytte over til en offentlig skole for å få fullført sin utdanning”

svarte statsråden at:

”Det er viktig at elever innenfor offentlig og privat grunnopplæring har de samme rettighetene. En innføring av lovfestet rett til utvidet tid i privatskoleloven vil ha budsjettmessige konsekvenser som må utredes nærmere før det eventuelt tas stilling til en
lovendring.”

Jeg mener det er dypt urimelig at elever med rett til utvidet opplæring skal måtte bytte fra en skole med miljø, personale og elever de kjenner og over til en helt ny skole og er derfor opptatt av at det snarest tas initiativ til en lovendring for å sikre like rettigheter til beste for elevene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det stilles spørsmål om hvor langt arbeidet har kommet med å utarbeide en lovfestet rett til utvidet tid i privatskoleloven for elever med behov for spesialundervisning. Det er også vist til tidligere spørsmål med skriftlig svar om samme tema - spørsmål nr 1399, besvart av kunnskapsministeren 25. juni 2009. Jeg er også opptatt av at elever innenfor offentlig og privat grunnopplæring har de samme rettighetene.

Kunnskapsdepartementet arbeider med å vurdere ulike sider ved en eventuell innføring av lovfestet rett til utvidet tid i privatskoleloven for elever med behov for spesialundervisning. Dette innebærer en vurdering av juridiske, administrative og budsjettmessige konsekvenser av et slikt forslag.

Lovendringer i opplæringsloven trer normalt i kraft i august for å følge skoleåret. For å kunne tre i kraft fra neste skoleår, måtte et lovforslag ha vært sendt på høring tidligere i høst. Kunnskapsdepartementet må komme tilbake til tidspunkt for en eventuell lovendring.