Skriftlig spørsmål fra Håkon Haugli (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:261 (2009-2010)
Innlevert: 27.11.2009
Sendt: 27.11.2009
Besvart: 07.12.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Oslo kommune har kartlagt et stort antall brakker/brakkerigger i Groruddalen som ikke har de nødvendige tillatelsene i orden. Mange av disse brakkene fungerer som bolig for arbeidsinnvandrere og deres familier. Oslo kommune synes å være ute av stand til å løse problemet innenfor dagens regelverk.
Hva kan statsråden gjøre for å hjelpe Oslo med denne situasjonen?

Begrunnelse

De fleste av de ca. 140 brakkene/brakkeriggene i Groruddalen som ikke har papirene i orden, egner seg dårlig som permanente boliger, særlig ikke for barnefamilier. Basert på Oslo kommunes kartlegging, er det grunn til å tro at flere tusen mennesker – både voksne og barn – bor klemt sammen på små tomter mellom tungindustri, sterkt trafikkerte veier og oppsamlingsplasser for kasserte maskiner. Oslo kommune er kjent med at mange av brakkene er satt opp ulovlig eller har stått lenger enn hva det er gitt tillatelse til. Selv om brakkene skulle vært revet, blir de stående i år etter år, og leies ut som boliger på mer eller mindre permanent basis. Det er grunn til å være bekymret for beboernes boforhold, for forslumming av Groruddalen, og for at kommunen innenfor dagens regelverk ikke synes å være i stand til å løse problemet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg kan som kommunal- og regionalminister ikke gå inn i enkeltsakene som ligger til grunn for spørsmålet, og vil derfor uttale meg på generelt grunnlag om aktuelle virkemidler.

Kommunen har ansvaret for at plan- og bygningslovens krav til boliger og bygninger blir overholdt, og at det reageres mot ulovligheter. Gjennom loven har kommunen en rekke sanksjonsmuligheter, og loven stiller klare kvalitetskrav. Plan- og bygningsloven er derfor et egnet virkemiddel for å hindre uakseptable boforhold. Kommunen har videre gjennomføringsansvaret for den boligsosiale politikken, gjennom virkemidler som sosialhjelp og bistand til å skaffe bolig.

Plan- og bygningsloven stiller krav til boliger, blant annet krav om at bebyggelsen skal utføres forsvarlig ut fra bygnings- og branntekniske, helsemessige, miljømessige og estetiske hensyn. For midlertidige innretninger gjelder lovens materielle krav ”så langt de passer”, og hvilke krav som er aktuelle må vurderes konkret i hver enkel sak. Når det gjelder midlertidige boligbrakker vil blant annet krav om brannsikkerhet, plassering, bæreevne, sikkerhet i bruk og energikrav være sentrale. Boligbrakker som ikke søkes oppført i forbindelse med et spesifikt byggeprosjekt og som skal stå lenger enn to år kan vanskelig anses som midlertidige. Dersom boligbrakkene ikke kan anses som midlertidige, er de søknadspliktige og skal tilfredsstille alle krav etter loven.

Det er i utgangspunktet kommunen som fører tilsyn med bygg og konstruksjoner. I plan- og bygningsloven er det gitt regler for å forfølge alle typer brudd på bestemmelsene, også i de tilfeller brakker bygges eller blir stående uten tillatelse. Plan- og bygningsmyndighetene i kommunen har hjemmel til å gi pålegg om retting av alle forhold som er i strid med loven, og de har hjemmel til å treffe vedtak om tvangsmulkt for å framtvinge en oppfyllelse av et pålegg. På bestemte vilkår kan plan- og bygningsmyndighetene gi forelegg mot den ansvarlige. Et forelegg kan få virkning som rettskraftig dom og derigjennom få tvangskraft. Ved ulovligheter bør myndighetene vurdere om det i første omgang er tilstrekkelig å henstille til de ansvarlige om å innrette seg lovlig innen en rimelig frist før andre reaksjoner tas i bruk. I noen tilfeller kan det være aktuelt at kommunen anmelder brudd på plan- og bygningsloven. Straff kan anvendes overfor personer som forsettlig eller grovt uaktsomt til egen fordel trosser regelverket eller forvaltningens vedtak.

Jeg vil også nevne at det etter arbeidsmiljøloven er krav om at innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Arbeidstilsynet fører tilsyn med dette og kan gå inn i slike boliger. Dersom arbeidstakere på egen hånd leier eller eier bolig, har imidlertid arbeidsgiver ikke noe ansvar etter arbeidsmiljøloven.