Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:265 (2009-2010)
Innlevert: 27.11.2009
Sendt: 30.11.2009
Besvart: 07.12.2009 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kan statsråden klargjøre hva den totale økonomiske konsekvensen er ved å slå sammen de to kommunene A og B på kort (10-15 år), og på lang sikt (over 15 år)?

Begrunnelse

Representanten Hagesæter stilte Kommunalministeren spørsmål om dette i spm. nr. 177, men opplevde ikke å få konkret tilbakemelding.
Representanten tillater seg derfor å utdype og sende et oppfølgingsspørsmål.
Kommune A og B har begge 3000 innbyggere, ligger i Nord-Troms innenfor tiltakssonen for Finnmark. Kommunene omfattes begge av Namdalstilskuddet og oppfyller kravene til småkommunetilskuddet.
Kommunalministeren bes se bort i fra engangskostnader til sammenslåing etter Inndelingsloven § 15 i sitt svar, ettersom det ikke er av stor betydning i denne sammenheng.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Et konkret svar på hvordan en slik sammenslåing vil slå ut, er som tidligere nevnt avhengig av visse forutsetninger. I begrunnelsen fra representanten Hagesæter ble det skissert en sammenslåing av to kommuner som begge ligger i tiltakssonen i Nord-Troms. Begge kommunene har Nord-Norge- og Namdalstilskudd, og oppfyller kravene til å få småkommunetilskudd.

Som jeg skrev i mitt forrige svar, ville konsekvensene ved en eventuell sammenslåing av kommune A og B, være at den nye kommunen ved sammenslåing fra 1.1.2011 ville få fullt inndelingstilskudd til og med 2020, med en gradvis nedtrapping til og med 2025. Inndelingstilskuddet ville bestå av et basistilskudd, og det som kommunen eventuelt taper i distriktspolitiske tilskudd som en følge av sammenslåingen.

For å regne ut inndelingstilskuddet i forhold til de gitte forutsetningene, tar jeg utgangspunkt i statsbudsjettet for 2010.12010 er basistilskuddet om lag 9,2 millioner kroner per kommune, mens et småkommunetilskudd for kommuner i tiltakssonen er 11,194 millioner kroner. Nord-Norge- og Namdalstilskuddet blir ikke påvirket av sammenslåingen, da dette tilskuddet blir gitt som et likt beløp per innbygger. Den nye kommunen vil således få et like stort Nord-Norge- og Namdalstilskudd som de gamle kommunene til sammen.

Satser i 2010 Beløp per Beløp per

kommune innbygger

Basistilskudd 9,2 mill

Småkommunetilskudd 11,194 mill

(tiltakssonen)

Nord-Norge- og 3 550 kr

Namdalstilskudd

I dette eksemplet vil inndelingstilskuddet bestå av et basistilskudd og to småkommunetilskudd. Dette tilskuddet vil den nye kommunen få i 10 år, med en gradvis nedtrapping med 1/5 over de neste fem årene. I praksis fungerer det ved at inndelingstilskuddet fryses på det nivået det har det året kommunene slår seg sammen. Tilskuddet vil bli justert for pris- og lønnsvekst.

_År Inndelingstilskudd

År 1-10 31588 000

År 11 (80 %) 25 270 400

År 12 (60 %) 18 952 800

År 13 (40 %) 12 635 200

År 14 (20 %) 6 317 600

År 15 (0 %)Tabellen over viser inndelingstilskuddet for den nye kommunen i den første 15-årsperioden. De første 10 årene vil kommunen få 31,588 millioner kroner i inndelingstilskudd. Deretter vil det bli en gradvis nedtrapping med 20 prosent hvert av de neste fem årene.