Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:278 (2009-2010)
Innlevert: 01.12.2009
Sendt: 02.12.2009
Besvart: 09.12.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Er statsråden bekymret for at avsløringene fra East Anglia Universitetets Climate Research Unit, den såkalte Climategate-saken vil svekke tilliten til klimaforskningen, og hva vil hun foreta seg for å unngå at det i fremtiden kan stilles forskningsetiske spørsmålstegn med norsk klimaforskning?

Begrunnelse

Torsdag 19. november ble det tusenvis av e-poster og dokumenter fra sentrale klimaforskere lekket ut på nettet fra det engelske klimainstituttet Climate Research Unit. Ifølge Teknisk Ukeblad nr 41 2009 og en rekke artikler i Wall Street Journal de siste to ukene, viser materialet at klimaforskerne aktivt diskuterer hvordan de skal hindre at forskere som er skeptiske til at menneskeskapte utslipp er det som driver klimaet i feil retning, skal komme til orde. De viser også at sjefen for Climate Research Unit, dr. Phil Jones, anbefaler bruken av en teknikk som skjuler bruddet i oppvarmingskurven mange har observert. Denne teknikken skal blant annet kunne brukes for å skjule at det var varmere i middelalderen enn i dag. I følge Teknisk Ukeblad, nr 41 2009, uttaler Professor dr.philos. Dag E. Helland leder ved den nasjonale forskingsetiske komité for naturvitenskap og teknikk, i sakens anledning at:

"E-postene er i så måte ganske bekymringsfulle. Dette materialet viser tydelig hvordan noen prøver å overkjøre motstanderne og det er etisk betenkelig. I denne saken har vi sett hvordan tilhengerne av FNs klimapanel stadig kommer med ganske skarpe utfall mot de såkalte skeptikerne. Jeg synes det stemmer dårlig med god etikk i forskningen."

Helland påpeker samme sted hvordan et ganske massivt påtrykk etter hvert har dreid forskningsmidlene i retning av de som holder med klimapanelet og uttaler "Vi må være åpne på å støtte miljøer som går på tvers av det som er hovedretningen."

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg er opptatt av at forskning på alle områder gjennomføres etter etiske prinsipper.

Norge har etablert et godt system for ivaretakelse av viktige forskningsetiske prinsipper. I 1990 ble det opprettet tre nasjonale forskningsetiske komiteer som til sammen dekker alle fagområder, blant annet naturvitenskap og teknologi. Disse komiteene ble lovfestet i 2006 med vedtakelsen av forskningsetikkloven. Komiteene er rådgivende organer innen forskningsetikk og skal i tillegg fungere som en nasjonal utkikkspost og kilde til informasjon innenfor sitt fagområde, herunder informere forskere og andre om gjeldende forskningsetiske prinsipper. Forskningsetikkloven skal bidra til at all forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer. Alle forskere har i følge denne loven en plikt til å sørge for at deres forskning skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

Når det gjelder saken ved East Anglia University registrerer jeg at både East Anglia University selv og FNs internasjonale klimapanel (IPCC) har valgt å sette i gang uavhengige granskinger av saken. Dette er nødvendige tiltak når det kommer fram beskyldninger om manipulering og bevisst tilbakeholdelse av data. Nå er det imidlertid viktig å avvente disse granskingene.

All forskning er beheftet med usikkerhet, og det er normalt – og viktig – at forskere seg i mellom diskuterer metoder, funn og analyser. Slik diskusjon må bygge på gjensidig respekt og følge vitenskapelige spilleregler og bør ikke hindres, men snarere stimuleres.

Avslutningsvis vil jeg minne om at det, uavhengig av forskningen ved East Anglia University, fins meget tunge forskningsmessige indikasjoner på at menneskelig aktivitet fører til klimaendringer. Mitt hovedanliggende er derfor at denne saken ikke må bli brukt til å underminere det viktige arbeidet som nå pågår for å oppnå en internasjonal klimaavtale.