Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:281 (2009-2010)
Innlevert: 01.12.2009
Sendt: 02.12.2009
Besvart: 10.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Helse Sør-Øst er i ferd med å invitere ideelle institusjoner innen psykisk helsetjeneste for barn og unge og alderspsykiatriske institusjoner til anbudskonkurranse. Det er varslet at grunnlagsdokumentene for anbudet vil bryte med Helse Sør-Østs eget strategiske dokument om kjøp av helsetjenester fra private aktører, vedtatt i styret for HSØ.
Vil statsråden sørge for at HSØ følger vedtatte strategidokument for perioden 2008-2011?

Begrunnelse

I det omtalte strategidokumentet om kjøp av helsetjenester fra private aktører 2008-2010, har HSØ styret nedfelt bl.a. følgende:

-Forutsigbarhet for institusjonene.
-Helst 4-årige kontrakter.

Om ideelle institusjoner innen psykisk helsetjeneste sies det at grunnlaget for direkte anskaffelse er til stede og er ønskelig.
Til tross for dette vil det bli utlyst anbudskonkurranse med forhandlinger, og avtalenes lengde blir kun 2 år.
I Regjeringens politiske plattform heter det at "Ideelle og frivillige organisasjoner som bidrar til velferdsproduksjonen som leverandører til det offentlige skal få forutsigbare avtalevilkår og arbeidsforhold, samtidig som vi skal stille krav til kvalitet, kostnader og arbeidsvilkår.
Det er uforståelig at de politiske føringene gitt i plattformen ikke har noen som helst betydning i den praktiske virkeligheten. En rekke ideelle institusjoner i HSØ-området er allerede avviklet. Nå skapes det ny usikkerhet om fremtidig eksistens, når HSØ kun vil inngå kortsiktige avtaler, og når de i tillegg ikke følger sine egne strategidokumenter om at direkte anskaffelser fra ideelle institusjoner er ønskelig.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Strategien som representanten Laila Dåvøy refererer til i sitt spørsmål, er vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF i sak 020–2008. I henhold til helseforetaksmodellen er det et anliggende mellom styret for det regionale helseforetaket og administrerende direktør å påse at vedtak som er fattet av styret følges opp av administrasjonen.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at de nettopp har startet forberedelsene til ny anskaffelse innen psykisk helse med ny avtaleperiode fra 1. januar 2011, noe som har vært nevnt i drøftingsmøter med leverandørene om nye ytelsesavtaler for 2010. Det er ikke gitt varsel om at man vil fravike det vedtatte strategidokumentet, og dette vil heller ikke kunne gis uten fornyet styrebehandling.

Strategien angir hvordan man innenfor rammen av Lov om offentlige anskaffelser skal få det beste, helhetlige tjenestetilbud til befolkningen i Helse Sør-Øst.

For området psykisk helse sier strategidokumentet:

- Psykiske helsetjenester

- Fortsatt forutsigbart kjøp fra store institusjoner med sykehusstatus som en del av tjenestetilbudet innen regionen.

- Mindre institusjoner, som bl.a. de tidligere psykiatriske sykehjemmene, vil være et supplement.

- Fortsatte krav på omstilling og tydeliggjøring som spesialisthelsetjeneste til de mindre institusjonene.

- Grunnlaget for å benytte direkte anskaffelse er her både til stede og vil være ønskelig.”

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at alle anskaffelser skal skje i tråd med vedtak som er fattet i Helse Sør-Øst og i tråd med de overordnede føringer som gis gjennom opp-dragsdokumenter og foretaksprotokoller.

Ved behandling av sak om omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst la styret til grunn at den vedtatte strategien fortsatt skulle legges til grunn for arbeidet med at private aktører skulle inngå i oppgave- og funksjonsfordelingen i de nyetablerte sykehusområdene.

Arbeidet med å vurdere innhold og omfang av behovet for psykiske helsetjenester er første del av arbeidet med en ny anskaffelse. Beslutning knyttet til denne faglige kravspesifikasjon vil bli tatt i begynnelsen av året 2010. Beslutning om anskaffelsesform og avtalelengder tas i forbindelse med utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget som baserer seg på den faglige kravspesifikasjonen. Strategidokument og føringer fra eier vil da bli lagt til grunn. Deretter treffes det beslutning om selve anskaffelsen, og de aktuelle leverandører inviteres til å delta. Forhandlinger om nye avtaler beregnes å være ferdige i god tid før 2011.

Helse Sør-Øst RHF har opplyst om at de vil ivareta den nødvendige langsiktighet med hensyn til kontraktslengde ved kjøp av tjenester fra ideelle organisasjoner.