Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:312 (2009-2010)
Innlevert: 07.12.2009
Sendt: 07.12.2009
Besvart: 14.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Nok en gang ser vi at fødeavdelingen ved Narvik sykehus er på vei til å bli rammet. I den politiske plattform for flertallsregjeringen står det, sitat: ”Dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdets. Dette vil blant annet sikre nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud”, sitat slutt.
Vil ministeren bruke sin styringsrett i en tidlig fase ved å forhindre at fødeavdelingen ved Narvik sykehus blir sommerstengt?

Begrunnelse

Ledelsen ved UNN Tromsø har vurdert det slik at de ikke kan ha alle fødeavdelingene åpent i sommer. De har bestemt at denne gangen er det Narvik som skal ha sommerstengt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ved behandlingen av St. meld. nr 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet – om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg sluttet Stortinget seg til Regjeringens mål om at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg – altså at det blir en gledelig begivenhet for familien. Det er de ansvarlige for tjenesten – de regionale helseforetakene og kommunene – som har ansvaret for helheten i tilbudet. Det betyr

et helsetilbud av høy faglig kvalitet, en helhetlig og trygg svangerskaps- og fødselsopplevelse og en familievennlig barselomsorg. I meldingen ble regionale helseforetak pålagt å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen sammen med berørte kommuner. Planen skal sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier. Hensynet til antall fødende i opptaksområdet, til geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur for lokale jordmortjenester og følgetjeneste skal vektlegges. Regionale helseforetak har fått frist til 1. juli 2010 til å utarbeide slike planer.

Jeg har fått opplyst fra Helse Nord RHF at det på nåværende tidspunkt ikke er fattet vedtak om sommerstegning av fødeavdelingen ved Narvik sykehus. I oppdragsdokumentene til regionale helseforetak for 2009 ble det understreket det er et mål å sikre drift av fødeinstitusjoner hele året. Sommer- og feriestengninger skal ikke skje pga økonomiske årsaker alene. Dersom det ikke lar seg gjøre å avvikle lovpålagt ferie forsvarlig, kan det stenges. Men stengingsperioden skal gjøres kortest mulig, og det skal iverksettes nødvendige tiltak for å sikre forsvarlighet i samarbeid med kommunene. Dette vil bli videreført i oppdragsdokumentene for 2010.

Jeg vil forsikre meg om at Helse Nord RHF legger disse føringer til grunn ved vurdering av eventuell sommerstenging av fødeavdelingen ved Narvik sykehus.