Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:287 (2009-2010)
Innlevert: 02.12.2009
Sendt: 03.12.2009
Besvart: 11.12.2009 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): 1. juli 2009 skulle forslag om å innarbeide varer og tjenester som del av lov om diskriminerings- og tilgjengelighet legges frem. Denne har blitt utsatt flere ganger og det er fortsatt uklart når dette forslaget vil bli lagt frem. At varer og tjenester blir innarbeidet i loven vil være svært viktig for å sikre funksjonshemmede samfunnsmessig likestilling.
Når kan Stortinget forvente at det blir lagt frem forslag om å innarbeide varer og tjenester som del av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Regjeringen varslet i Ot.prp. nr.44 (2007-2008) om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at den ville sette i gang en utredning om tilgang til varer og tjenester (herunder informasjon) for personer med nedsatt funksjonsevne, med sikte på at slike lovbestemmelser eventuelt vil kunne inngå i en samlet diskrimineringslov i framtida. Barne- og likestillingsdepartementet har hatt ansvar for utredningen. Arbeidet ble startet høsten 2008. Berørte departementer har gitt innspill til utredningsarbeidet gjennom en arbeidsgruppe. Funksjonshemmedes organisasjoner, næringslivets organisasjoner og KS har gitt innspill gjennom en referansegruppe. Det er innhentet delrapporter fra ulike eksterne fagpersoner og -miljøer. Det er foretatt en beskrivelse av problemer personer med nedsatt funksjonsevne opplever med å få tilgang til varer, tjenester og informasjon. Det er også gjennomført en utredning av i hvilken grad dagens diskriminerings- og tilgjengelighetslov har gitt/vil gi bedre tilgang til varer, tjenester og informasjon. På bakgrunn av problembeskrivelsen og utredningen av gjeldende rett er det utredet forslag om en ny bestemmelse i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (eventuelt i en samlet diskrimineringslov). Ulike ikke-rettslige tiltak er også utredet. Det er foretatt en konsekvensvurdering av forslaget om lovendring. I denne konsekvensvurderingen lot det seg imidlertid ikke gjøre å tallfeste de økonomiske konsekvensene av lovforslaget som er utredet. Det har derfor vist seg nødvendig å foreta ytterligere vurdering av de økonomiske konsekvensene av lovforslaget.

Beslutningen om ytterligere konsekvensvurdering ble kommunisert i brev til bl.a. funksjonshemmedes organisasjoner den 24.09.2009 og også lagt ut på departementets nettside 6. oktober i år.

Barne- og likestillingsdepartementet arbeider nå med å legge grunnlaget for en ny konsekvensanalyse, slik at vi kan få en grundig vurdering av de økonomiske konsekvensene. Departementet tar sikte på å få lagt ut et oppdrag på anbud i desember 2009. Arbeidet med en ny konsekvensanalyse bør anslagsvis kunne starte opp i februar 2010 og ferdigstilles i august 2010. Deretter kan rapporten om varer og tjenester ferdigstilles. Jeg har som målsetning at rapporten skal sendes på høring så snart det lar seg gjøre etter at den er behandlet i departementene.