Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:289 (2009-2010)
Innlevert: 02.12.2009
Sendt: 03.12.2009
Besvart: 07.12.2009 av justisminister Knut Storberget

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Mener statsråden at det er en riktig beskrivelse av kommunikasjonen med brasilianske myndigheter i Paradis-saken at "foreløpig rapport" og "endelig rapport" er "levert på samme måte", all den tid Utenriksdepartementets tjenestemenn informerer om at den "endelige rapporten" ikke er oversatt til portugisisk, mens det er kjent at "foreløpig rapport" var det?

Begrunnelse

I svar på spørsmål nr. 1186, Dokument nr. 15 (2008-2009) til representanten Dørum skriver statsråden: "Det er ikke korrekt at den "endelige økonomirapporten" av 22. august 2007 ikke ble skrevet og levert på samme formelle måte." og at "Jeg ønsker også å foreta en nærmere presisering når det gjelder oversendelsene av "foreløpig rapport" og "endelig rapport". Som korrekt beskrevet i mitt svarbrev 20. mai 2009 til Stortinget, overleverte den norske ambassaden i Brasilia "endelige rapport" (for første gang) til det brasilianske Utenriksdepartementet 1. oktober 2007. Dette er samme måte som ble benyttet ved oversendelse av "endelig rapport" for andre gang i april 2009."

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet videreformidler henvendelser fra utlandet der det bes om rettslig bistand fra norske myndigheter i forbindelse med straffesaker i utlandet. Det er ytterst sjelden Justisdepartementet selv utarbeider svar på slike henvendelser. I straffesaker sendes saken over til påtalemyndigheten, som bes vurdere om, og eventuelt hvordan svaret på rettsanmodningen skal utarbeides. Justisdepartementet har i den forbindelse ingen forutsetninger for å foreta noen nærmere vurdering av innholdet av det materialet påtalemyndigheten legger frem til oversendelse.

I denne saken har Justisdepartementet som sentralmyndighet hatt ansvaret for å oversende svar til brasilianske myndigheter på deres rettsanmodning, utarbeidet av påtalemyndigheten. Med ”levert på samme måte” menes samme fremsendelsesmåte.

Svar på rettsanmodninger fra utlandet returneres vanligvis på språket i det landet er anmodningen er utført. Det følger av innarbeidet praksis i saker om rettslig bistand på tvers av landegrensene at det er opp til den staten som ber om bistand å besørge nødvendig oversettelse av dokumentene som utgjør svar på henvendelsen. De enkelte land kan inngå avtale om oversettelser, men noen slik avtale foreligger ikke i dag mellom Norge og Brasil.

Justisdepartementet har derfor ikke ansvar for å besørge oversettelser av dokumenter i denne saken. Tidligere oversettelser fra norsk side, av norske dokumenter, har vært gjort på bakgrunn av påtalemyndighetens egen vurdering og regning.