Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:295 (2009-2010)
Innlevert: 03.12.2009
Sendt: 04.12.2009
Besvart: 14.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringens adferd i biodiesel-saken har skapt usikkerhet rundt rammebetingelser for andre alternative drivstoff. I spørretimen 2.12.09 kunne finansministeren ikke gi signaler om fremtidige avgifter på alternative drivstoff fordi han "må holde fast ved at de årlige forslag til skatte- og avgiftsvedtak vil komme i de årlige budsjetter." På NRK Østlandssendingen samme kveld fastslo han derimot at regjeringen ikke ville legge avgifter på biogass i denne 4-årsperioden.
Vil statsråden gjenta løftet i Stortinget?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringens slo allerede fast i statsbudsjettet for 2007 med lignende gjentagelse i statsbudsjettene for 2008 og 2009 at alle trafikanter uavhengig av valg av drivstoff bør betale veiavgift.

"De siste årene har det kommet en rekke alternativer til bensin og diesel på markedet, deriblant bioetanol, biodiesel, biogass, autogass (LPG), naturgass (CNG og NGL), hydrogen, hytan og elektrisitet. I tillegg kommer noen av disse drivstoffene i blandinger. Omsetningen av alternative drivstoff er foreløpig svært begrenset.

På prinsipielt grunnlag bør alle trafikanter betale avgift som tilsvarer de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, utslipp til luft og veislitasje. Det meste av kostnadene ved bruk av personbil er knyttet til ulykker, kø og støy. Dette er kostnader som i liten grad varierer med valg av drivstoff. Dette taler for at det over tid vil være nødvendig ilegge alternative drivstoff drivstoffavgifter på linje med bensinavgiften og dieselavgiften."

Prinsippene som er beskrevet overfor ble også gjengitt i et svarbrev fra daværende finansminister Kristin Halvorsen til Norsk Bioenergiforening av 21. oktober 2008.

Regjeringen legger til rette for bruk av mer miljøvennlig drivstoff gjennom forskning og utvikling og gjennom utformingen av avgifter på bruk og kjøp av bil. Subsidiering av alternative drivstoff i form av avgiftsfritak eller lavere veibruksavgift for å introdusere mer klimavennlige drivstoff kan ha uheldige budsjettkonsekvenser dersom det oppstår en ukontrollert vekst i bruken av drivstoffet. En utbredelse av alternative drivstoff basert på fritak fra veibruksavgifter vil ikke være en bærekraftig løsning på sikt. Innføring av alternative drivstoff kan også avhjelpes ved bruk av andre virkemidler som for eksempel omsetningspåbud eller støtte til forskning og utvikling av mer konkurransedyktige alternative drivstoff og etablering av infrastruktur.

Regjeringen har ikke vurdert særskilt om bruk av andre alternative drivstoff i veitrafikken skal avgiftslegges med veiavgift i framtiden. En har imidlertid varslet at det verken vil bli foreslått avgift på biogass eller en særskilt veibruksavgift på el-biler i denne stortingsperioden.