Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:297 (2009-2010)
Innlevert: 03.12.2009
Sendt: 04.12.2009
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 09.12.2009 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Fra og med 1. august har Mattilsynet hatt hjemmel til å pålegge nedslakting dersom luse-forskriften ikke følges. Det er derimot ikke klart hvorvidt et slikt tiltak effektivt kan settes i verk slik at tiltaket vil ha effekt før vårflommene og villaks-smoltens utvandring.
Hva vil statsråden foreta seg for å forsikre seg om at mengden lakselus i de enkelte regioner kommer ned på et bærekraftig nivå for villaks-smolten innen vårflommene og den medfølgende utvandringen av smolt?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Økningen i mengden lakselus i oppdrettsanleggene, og utviklingen av lakselus med nedsatt følsomhet eller resistens mot behandlingsmidler er alvorlig. Økningen er alvorlig særlig for villaksen, men også for havbruksnæringen selv. Jeg mener at havbruksnæringen ikke kan leve med denne situasjonen.

Det er havbruksnæringen som har ansvaret for at lusenivået i anleggene holdes innenfor de grenser forskriften angir. Den 18. august i år fastsatte Fiskeri- og kystdepartementet en ny forskrift for bekjempelse av lus. Denne forskriften gir Mattilsynet hjemmel til å pålegge oppdretter en rekke tiltak hvis oppdretters egne tiltak ikke er tilstrekkelige for å oppfylle kravene i forskriften. I tillegg kan Mattilsynet opprette egne bekjempelsessoner med strengere krav. I anlegg der avlusningen ikke har tilsiktet effekt, skal oppdretter melde fra til Mattilsynet. I ytterste konsekvens kan Mattilsynet krevet at fisken fjernes fra lokaliteten. Mattilsynet har benyttet både tvangsmulkt og pålegg om nedslakting for å sikre at tiltak iverksettes og lusemengden går ned.

Mattilsynet vil vinteren 2010 pålegge oppdretterne å gjennomføre en koordinert avlusingkampanje langs hele kysten fra Rogaland til Nordland. Tilsvarende kampanje som ble gjennomført på en mindre del av kysten de to foregående vinterne, var vellykket med hensyn på å redusere lusetallene når villakssmolten vandrer ut.

Med disse tiltakene forventer jeg at antallet lus i sjøen reduseres i den perioden villaks-smolten utvandrer.

Jeg vil også legge til at med den informasjonen vi nå sitter på om lakselussituasjonen langs kysten, har jeg bestemt at vi vil utsette beslutningen om gjennomføring av kapasitetsutvidelsen i 2010 til utpå våren, til vi har fått vurdert utviklingen i lusesituasjonen nærmere. Vi ønsker å se, og forsikre oss om, at innsatsen for å bekjempe lakselus gir de nødvendige resultatene før vi tar stilling til kapasitetsøkning i 2010.

Jeg kommer til å følge svært nøye med på næringas tiltak og på mattilsynets oppfølging, for å forsikre meg om at de får kontroll over situasjonen, bl.a. gjennom månedlige rapporter fra Mattilsynet.