Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:300 (2009-2010)
Innlevert: 03.12.2009
Sendt: 04.12.2009
Besvart: 11.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Hvordan vurderer statsråden konsekvensene av nedlegging av tilbudet til revmatikere i Kongsvinger, i lys av politiske målsettinger om å sikre et mer helhetlig behandlingstilbud der pasientene bor, styrke det spesialiserte rehabiliteringstilbudet og redusere sykefraværet?

Begrunnelse

Sykehuset Innlandet, Kongsvinger tilbyr både behandling og rehabilitering for revmatikere. Dette gir revmatikere i regionen et helhetlig og godt tilbud i nærmiljøet, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2010 er det foreslått å avvikle tilbudet til revmatikere ved Kongsvinger sykehus. Dette vil svekke tilbudet til disse kronisk syke pasientene, og føre til et mer fragmentert tilbud og økt reiseavstand i strid med målsettingene i St.meld. nr. 47 (2008 -2009) Samhandlingsreformen.
Ventetiden for diagnostisering av revmatiske lidelser er i snitt 24 uker ved Lillehammer sykehus, og opp til 72 uker for andre sykehus i Helse Sør-Øst, i følge fritt sykehusvalg.net. En nedlegging av tilbudet til revmatikere ved Kongsvinger vil føre til økt ventetid, og dermed økt sykefravær. Pasienter med muskel- og skjelettlidelser er overrepresentert blant de som er sykemeldt og uføretrygdet, og det er derfor viktig å sikre rask diagnostikk, behandling og rehabilitering for å forhindre at de faller ut av arbeidslivet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det regionale helseforetaket har ansvar for å yte nødvendige tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten til de som trenger det. Videre har det regionale helseforetaket ansvar for å ta stilling til organisering av tilbudet.

Jeg er opptatt av at personer med revmatisk sykdom skal få et godt tilbud i spesialisthelsetjenesten, og at ventetiden for behandling og rehabilitering ikke skal øke.

Etter det jeg har fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF, foreligger det ikke planer om å legge ned tilbudet til revmatikere i Kongsvinger.