Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:321 (2009-2010)
Innlevert: 07.12.2009
Sendt: 08.12.2009
Besvart: 16.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Institutt for sjelesorg ved Modum Bad kan videreføre sitt tilbud til mennesker som trenger livshjelp i en vanskelig situasjon, slik Senterpartiets parlamentariske leder Trygve Slagsvold Vedum tidligere har signalisert?

Begrunnelse

Under Helse- og omsorgskomiteens behandling av statsbudsjettet for inneværende år, gikk alle partier, inkludert regjeringspartiene inn for å bevilge 1 mill kr til Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad. Som begrunnelse for vedtaket ble det bemerket at:

"Komiteen viser til at Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad har eit viktig lågterskeltilbod for menneske som ikkje treng psykiatrisk behandling, men som treng livshjelp for lettare å komme gjennom andre typar utfordringar. Personar som bruker tilbodet, kjem ofte fordi dei slit med sorg, konfliktar, sekterisme, sjølvmordstankar, at dei er einsame, utbrende o.a."

I et intervju i Vårt Land 18.11.2009 uttalte Senterpartiets daværende helsepolitiske talsmann Trygve Vedum Slagsvold at det er stor sannsynlighet for at støtten vil videreføres utover 2009. Det er imidlertid skapt usikkerhet om tilbudet kan videreføres for 2010, i fravær av bevilgninger og politiske signaler om dette fra regjeringspartienes side.
Det vil være positivt om statsråden gjennom sitt oppdragsbrev til Helse Sør-øst kan presisere at tilbudet bør videreføres, innenfor rammen av basisbevilgningen til det regionale helseforetaket. Dette vil forhindre at et verdifullt tilbud må avvikles, noe som kan føre til økt press på spesialisthelsetjenesten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I regjeringserklæringen slås det fast at regjeringen fortsatt vil styrke innsatsen for psykisk helse. Det skal bygges ut lavterskeltilbud i kommunene blant annet gjennom flere psykologer, noe som skal bidra til bedre tilgjengelighet på hjelp. Det er i oppdragsdokumentet stilt krav til de regionale helseforetakene om å gjennomføre omstillingen av psykisk helsevern, slik at sykehusene får mer spissede funksjoner og de distriktspsykiatriske sentrene (DPSene) blir i stand til å gjennomføre de oppgaver som forventes i henhold til Helsedirektoratets veileder for distriktspsykiatriske sentre.

Modum Bad er et nasjonalt behandlingssenter med klinikk for psykiske lidelser, som tar i mot pasienter fra hele landet. Det er inngått en rammeavtale mellom Helse Sør-Øst RHF og Modum Bad som regulerer partenes respektive rettigheter og plikter i forbindelse med levering av avtalte tjenester i ytelsesavtalene. Det er inngått en slik ytelsesavtale for 2009.

Jeg har på bakgrunn av spørsmålet bedt Helse Sør-Øst RHF om å redegjøre for saken.

I redegjørelsen fra Helse Sør-Øst RHF går det fram at det vil bli gangsatt en ny anskaffelsesprosess på nyåret der Modum Bad vil bli vurdert på nytt dersom de søker. Helse Sør-Øst RHF opplyser videre at det derfor ikke kan gis noen forhåndsgaranti om videre avtale med Modum Bad for 2010 nå, da dette vil bryte med regelverket for offentlige anskaffelser.

De regionale helseforetakene er gitt et samlet ansvar for at befolkningen i regionene får tilgang til spesialisthelsetjenester. De regionale helseforetakenes helhetlige ansvar understøttes av finansieringssystemet, hvor midler overføres som rammer og ikke som øremerkede tilskudd. Det er derfor opp til de regionale helseforetakene å utøve sitt ”sørge for”-ansvar innenfor de rammer de er gitt. Dette kan skje gjennom tilbud i offentlige institusjoner eller ved avtale med private tjenesteytere. Jeg vil avslutningsvis understreke at jeg har tillit til at de regionale helseforetakene videreutvikler tilbudet til mennesker med psykiske lidelser i tråd med statlige føringer.