Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:325 (2009-2010)
Innlevert: 08.12.2009
Sendt: 08.12.2009
Besvart: 14.12.2009 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Etter planen trer den nye loven om havner og farvann i kraft 1. januar 2010. Gjeldende lokale forskrifter med hjemmel i dagens lov oppheves og lokale forskrifter må da tilpasses ny lov. En rekke kommuner er nå usikre på hva den nye loven innebærer, all den tid de enda ikke har mottatt noe iverksettingsrundskriv fra departementet.
Vil statsråden sørge for å få dette på plass snarest, alternativt sørge for at loven trer i kraft på et senere tidspunkt når nødvendige forskrifter er på plass?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I statsråd 4. desember 2009 ble det vedtatt at ny havne- og farvannslov trer i kraft

1. januar 2010. Loven og utkast til nye forskrifter og forskriftsendringer har vært gjenstand for en bred høring. Departementet mottok ca. 80 høringsuttalelser i forbindelse med høringen av forskriftsutkastene.

Det fremgår av høringsnotatet datert 1. juli 2009 at departementet har prioritert å utarbeide de forskrifter og forskriftsendringer som må være på plass for at loven skal kunne tre i kraft ved årsskiftet. Dette betyr at en del av dagens forskrifter vil bli videreført uendret med hjemmel overgangsbestemmelsen i lovens § 64.

Det er også varslet at departementet legger opp til en fullstendig gjennomgang av forskriftsverket etter lovens ikrafttredelse, med sikte på å utarbeide et mer oversiktlig og brukervennlig regelverk. I denne gjennomgangen vil departementet ta hensyn til erfaringene med regelverket etter lovens ikrafttredelse, herunder behovet for ytterligere forskriftsregulering.

Når det gjelder gebyr og avgifter vil kommunene ha behov for noe tid til å tilpasse seg den nye havne- og farvannslovens system, og departementet har derfor fastsatt en overgangsbestemmelse som gir kommuner som innkrever havneavgifter i dag anledning til å fortsette med dette etter gjeldende regelverk også i 2010.

I nevnte høringsnotat omtales også forholdet til kommunene og kommunalt fastsatte forskrifter. Her fremgår det at de kommuner som har lokale forskrifter knyttet til et havnedistrikt, må endre virkeområdet for disse forskriftene da havnedistriktene avvikles ved ikrafttredelsen av den nye loven. Det ble videre opplyst om at det vil bli sendt et brev til kommunene om dette med forslag til fremgangsmåte.

Kystverket sendte brev 5. november 2009 til berørte kommuner om tilpasning av lokale forskrifter, hvor det gis anvisning på hvordan virkeområdet til de lokale ordensforskriftene kan tilpasses den nye loven. I brevet fremgår det at forskriftsendringene bør være gjennomført før loven trer i kraft, slik at det ikke oppstår tvil om hvilket geografisk område forskriften gjelder for. Kystverket har senere presisert at selv om kommunene ikke får gjennomført forskriftsendringene før lovens ikrafttredelse, vil de eksisterende forskriftene fortsatt gjelde inntil de blir endret, jf. overgangsbestemmelsen i lovens § 64.

Det opplyses for øvrig at Fiskeri- og kystdepartementet har diskutert ikrafttredelsen av ny havne- og farvannslov og forholdet til kommunene nærmere med Kommunal- og regionaldepartementet. Et av tiltakene som ble drøftet for å lette overgangen til ny lov i kommunene, var å utarbeide et iverksettingsrundskriv. Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidet et slikt rundskriv, som ble sendt berørte kommuner 9. desember 2009. Det er videre planlagt at Kystverket skal holde regionsvise informasjonsmøter for kommunene i januar/februar 2010.