Skriftlig spørsmål fra Janne Fardal Kristoffersen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:330 (2009-2010)
Innlevert: 08.12.2009
Sendt: 08.12.2009
Besvart: 14.12.2009 av arbeidsminister Rigmor Aasrud

Janne Fardal Kristoffersen (H)

Spørsmål

Janne Fardal Kristoffersen (H): Hva er statsrådens holding til søknader om utvidet egenmeldingsrett for bedrifter/kommuner som ønsker slike prosjekt, og når tillitsprosjektet i Mandal viser seg å være en suksess, ville det ikke være bedre at andre kommuner får sette i gang med slike prosjekt umiddelbart, fremfor at de må vente til 30.06.2011?

Begrunnelse

Den 1.7.07 startet Mandal kommune et tillitsprosjekt, etter at Mandal bystyre enstemmig gikk inn for prosjektet. Tillitsprosjektet varer fram til 30.06.2011. Mandal kommune har som den eneste bedriften i Norge fått tillatelse fra Arbeidsdepartementet om en likestilling av egen- og legemelding som dokumentasjon for sykefravær inntil 365 dager. 85 % av de ansatte som har fravær pga egen sykdom benytter nå egenmelding fremfor legemelding. Prosjektet har følgeforskning fra UiA og Agderforskning.
Mandal kommune hadde i 3. kvartal 2009 et fravær på 6,1 %. Kommune-Norge har nå ca 10 % fravær. Tillitsprosjektet har fått mye oppmerksomhet i media. Kommunen har i stor utstrekning delt sine erfaringer med andre kommuner.
Jeg er kjent med at Overhalla kommune har vært i kontakt med Arbeidsdepartementet med spørsmål om departementet vil stille seg positive til en søknad fra kommunen om å få samtykke til å kunne benytte 365 egenmeldingsdager. Svaret fra departementet var at de ikke ønsket å gi et slikt unntak fra de ordinære reglene i Folketrygdloven før Mandal kommunes prosjekt er avsluttet og evaluert.
Det er kjent at flere kommuner og private bedrifter vurderer å sende liknende søknad til departementet.
I en tid hvor sykefraværsdebatten er glødende, synes jeg det er noe underlig at departementet er negative til dem som ønsker å forsøke å få ned sykefraværet. Tillitsprosjketet i Mandal er meget spennende og om flere bedrifter/kommuner ble med nå, kunne de ha fordel av å samarbeide med og lære av Mandals erfaringer.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Tillitsprosjektet i Mandal kommune har fått unntak fra folketrygdens bestemmelse om at sykefravær skal dokumenteres av lege f.o.m. fjerde fraværsdag, jf. folketrygdlovens § 25-13 om forsøksvirksomhet. Unntaket innebærer at arbeidstakere kan bruke egenmelding i hele sykepengeperioden, dvs. 365 dager. Utvidet egenmeldingsrett er ett av flere tiltak som er iverksatt i Mandal kommune. I prosjektet er det lagt opp til en tett dialog mellom ansatt og leder, samt systematisk oppfølging av om ledere følger vedtatte oppfølgingsaktiviteter. Det gjennomføres dialogseminarer for ledere og tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. Videre er det etablert tett samarbeid med kommuneoverlegen og fastlegene. Kommunen har kjøpt fri jordmor for tilrettelegging for gravide. Det er også etablert tilbud for langtidssyke med fokus på trening, holdninger, kosthold osv. Ansatte med hyppig korttidsfravær identifiseres og følges opp. Det er utarbeidet informasjon og diskusjonsnotater som drøftes på alle arbeidssteder i kommune.

Prosjektet har vært forankret i politisk og administrativ ledelse, og blant tillitsvalgte og verneombudene fra første stund. Det er videre etablert samarbeid med alle relevante aktører (Arbeids- og velferdsetaten, kommuneoverlegen, bedriftshelsetjenesten og mot andre kommuner for å kunne gi og utveksle erfaringer).

Mandal kommune har satset på et bredt sett av tiltak for å få ned sykefraværet. Mange av de tiltak som er iverksatt er imidlertid tiltak som enhver annen virksomhet vil kunne iverksette, blant annet som en del av IA-samarbeidet.

Mandalprosjektet er interessant, og jeg er kjent med at det vil bli evaluert. Jeg regner med at evalueringen vil gi svar på om utvidet egenmeldingsrett er en sentral forklaring på sykefraværsreduksjonen i Mandal kommune, og hvilke eventuelle andre faktorer som anses som en forutsetning for at resultatene er blitt som de er i kommunen.

Regjeringen har blitt enige med arbeidslivets parter om en bred og omfattende prosess før vi undertegner en ny IA-avtale. Det er blant annet satt ned en ekspertgruppe som skal se på administrative tiltak for å få ned sykefraværet, og jeg antar at erfaringene fra prosjektet i Mandal er blant de forhold som ekspertgruppen vil se på. Jeg vil avvente ekspertgruppens vurderinger og anbefalinger, og de påfølgende drøftingene med arbeidslivets parter om en ny og forsterket IA-avtalen, før jeg tar stilling til om det er ønskelig å ha tilsvarende forsøk i andre kommuner og/eller virksomheter.