Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:336 (2009-2010)
Innlevert: 09.12.2009
Sendt: 09.12.2009
Besvart: 15.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Vil finansministeren og Regjeringen vurdere momsfritaket for Dagbladet sin søndagsutgave i forbindelse med avisens omlegging fra avis til ukentlig søndagsmagasin?

Begrunnelse

Det er i dag sånn at aviser er fritatt fra moms, mens ukeblader betaler moms. Dette har bl.a. en demokratisk nyhetsbegrunnelse. Dagbladet som forøvrig var landets første medium med nyhetsavis på søndager vil fra om med søndag 6. desember komme som ukentlig magasin i stedet for som nyhetsavis. I forbindelse med dette kan det derfor diskuteres om det er riktig å opprettholde momsfritaket for avisen sin utgivelse på søndager.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Merverdiavgiftsfritaket for aviser framgår av merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 7. Det skal ikke betales avgift i siste omsetningsledd av aviser som utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig. Fritaket, som ble innført samtidig med merverdiavgiftsloven i 1969, er begrunnet med at det ble ansett for uheldig å avgiftsbelegge det trykte ord i et så lite språksamfunn som det norske.

Også en avis som (bare) kommer ut en gang i uken vil falle innunder avgiftsfritaket. Spørsmålet om den konkrete publikasjonen – den nye søndagsutgaven av Dagbladet – skal anses som en avis i lovens forstand, er imidlertid et konkret rettsanvendelsesspørsmål. Som normalt i denne type saker, vil dette spørsmålet i første rekke måtte besvares av det stedlige skattekontoret. Den nye publikasjonens avgiftsmessige status vil bero på faktagrunnlaget, og dette er det skattekontoret som står nærmest til å bedømme.

Spørsmålet om en publikasjon skal anses som en avis har for øvrig vært vurdert av avgiftsmyndighetene ved flere anledninger. Oslo fylkesskattekontor (nå Skatt øst) foretok for eksempel en omfattende gjennomgang av avisfritaket i sitt brev 26. november 2003 til Se og Hør Forlaget AS.