Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:339 (2009-2010)
Innlevert: 09.12.2009
Sendt: 10.12.2009
Besvart: 15.12.2009 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Skatteunndragelsesutvalgets innstilling er svært omfattende. De mange forslagene som utvalget kommer med bør ses i sammenheng, fordi de samlet kan ha interesse både i forhold til revisorers og advokaters taushetsplikt og almene personvernhensyn. Det bør også ha almen interesse å diskutere hva slags type virkemidler som er hensiktsmessig å bruke og veie dette opp imot behovet for byråkrati og effektiv kontroll.
Når vil statsråden fremme en sak for Stortinget der utvalgets innstilling og forslag diskuteres samlet?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til prop. 1 L (2009-2010) hvor Regjeringen foreslår å gå videre med flere av Skatteunndragelsesutvalget forslag. Forslag som ikke er foreslått fulgt opp vil bli vurdert senere.

Utvalgets forslag spenner over et stort område, og mange av forslagene er av vidt forskjellig karakter. En samlet vurdering av alle forslagene fra utvalget ville fort ha ført til en unødvendig utsettelse av mange viktige tiltak mot skatteunndragelser og har derfor ikke vært hensiktsmessig.

Jeg vil påpeke at Regjeringen har foretatt en samlet vurdering av tiltak som retter seg mot bruken av kontante betalingsmidler og enkelte andre forslag fra utvalget. Jeg vil samtidig påpeke at det i kampen mot skattunndragelser er av stor betydning at tiltak vurderes fortløpende og at det ved behov for hensiktsmessige kontrolltiltak legges til rette for dette gjennom regelendringer.

Samtidig er det imidlertid viktig at hensyn som bl.a. personvern veies opp mot behovet for effektiv kontroll. Denne avveiningen har vært viktig i Regjeringens arbeid med de forslag som fremmes i Prop. 1 L (2009-2010), og vil også være viktige i den videre oppfølgingen av utvalgets forslag.