Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:377 (2009-2010)
Innlevert: 15.12.2009
Sendt: 16.12.2009
Besvart: 18.12.2009 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Som statsråden er kjend med er det bygt opp ei avdeling for rusbehandling i tilknyting med psykiatrisenteret på Nordfjordeid. Bygget stod ferdig i oktober, men er enno ikkje teke i bruk. Det ligg heller ikkje midlar til drift i budsjettet for 2010. Gjennom det gode forberedande arbeid som er gjort på psykiatrisenteret er det dokumentert eit sterkt behov for å få rusposten i drift.
Vil statsråden, gjennom Helse Vest, syte for at det vert avsett nødvendige midlar for å få rusposten i drift i 2010?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ved sykehusreformen i 2002 ble ansvaret for og eierskapet av spesialisthelsetjenesten overført fra fylkekommunene til staten ved de regionale helseforetakene. Ved dette fikk de regionale helseforetakene "sørge for"-ansvaret for å tilby befolkningen i egen helseregion de spesialisthelsetjenester befolkningen gjennom pasientrettighetsloven har rett til eller behov for. Da rusreformen ble gjennomført i 2004, ble også ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige overført til de samme regionale helseforetakene.

Mange rusmiddelavhengige har ved siden av sin rusmiddelavhengighet også til dels omfattende psykiske lidelser og/eller somatiske lidelser. Et viktig formål ved rusreformen var derfor å gjøre tilgangen til det psykiske helsevernet og de somatiske tjenestene innen spesialisthelsetjenesten lettere for de rusmiddelavhengige.

Det vil være opp til de regionale helseforetakene selv å vurdere hvilke tjenester som er nødvendig å etablere for å kunne tilby de spesialisthelsetjenester befolkningen i helseregionen har behov for.

Jeg er orientert av Helse Vest RHF om den konkrete saken representanten Starheim tar opp i sitt spørsmål. Som overordnet målsetning har Helse Vest lagt til grunn at det skal utvikles basistjenester for rusmiddelavhengige i alle foretaksområdene, og at flest mulig skal få tilbud lokalt i eget foretaksområde, dvs. redusere bruken av gjesteplasser utenfor helseregionen.

Da rusreformen ble gjennomført, var Sogn og Fjordane et av svært få fylker som ikke hadde egne institusjoner for rusmiddelavhengige. Det har derfor vært en prioritert oppgave for Helse Vest å bygge opp et institusjonstilbud her. Helse Vest har orientert meg om to hovedtiltak i dette området for å styrke tilbudet for rusmiddelavhengige.

For det første er det utviklet et eget tilbud på Tronvik for rusavhengige med 25 plasser. Dette er iverksatt, og det vil bli full drift i løpet av 2010.

Med hensyn til det andre tiltaket, har Helse Vest orientert meg om at dette omhandler rusposten ved Nordfjord psykiatrisenter i Nordfjordeid. Her er et bygg på plass nå, men midler til drift gjenstår fortsatt. Det arbeides videre med denne saken i 2010.

Et viktig mål med disse prosjektene er at flere rusavhengige skal få tilbud lokalt i eget foretaksområde. Helse Førde har ellers vært helt avhengige av å kjøpe plasser andre steder i regionen eller utenfor Helseregion Vest. Gjennom etableringen av Tronvik vil Helse Førde være i stand til å tilby døgn- og dagbehandling for rusmiddelavhengige i eget foretaksområde.

Videre opplyser Helse Vest at den samlede styrkingen på rusfeltet i denne helseregionen er omlag 45 mill. kroner for 2009, noe som bl.a. muliggjorde utvikling av tilbudet ved Tronvik. For 2010 vil Helse Vest styrke rusfeltet med ytterligere 20 mill. kroner. Rusområdet er dessuten samlet sett det fagområdet som har hatt høyest vekst i Helse Vest.

Avslutningsvis understreker Helse Vest i sin orientering at det er en strategisk målsetting for Helse Vest å ha fokus på utviklingen av tjenestetilbudet både i form av flere lokale tilbud, som muliggjør bedre oppfølging og samarbeid med kommunene, og innholdsmessig med f.eks. vekt på mer polikliniske tilbud og fleksible behandlingsforløp med veksling mellom tiltak.