Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:382 (2009-2010)
Innlevert: 16.12.2009
Sendt: 17.12.2009
Besvart: 13.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Når kan ministeren være klar med finansieringen av Hålogalandsbrua?

Begrunnelse

Bygging av Hålogalandsbrua er viktig prosjekt for hele regionen i Hålogaland.
Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete utalte i pressekonferanse om NTP 13.03.09. sitat:

"Prosjektet Hålogalandsbrua til 2,2 milliarder kroner er et av de fremste symbolene på hvordan vi knytter landet bedre sammen, og til alle dere som sier at det å bygge bruer i distriktene er helt håpløs samfunnsøkonomi, så er faktisk nettopp Hålogalandsbrua et av de aller mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt som vi har i hele planen." sitat slutt.

Statssekretær Eirik Lahnstein har også i intervju 03.08.09 til NRK at han garanterer at brua skal bygges så raskt som mulig.
Regjeringen har kun funnet 720 millioner kroner, og med andre ord mangler det forsatt rundt 1,5 milliarder kroner.
Narvik Bystyret skulle egentlig behandlet sak om bompenger i september, men venter forsatt på annen finansiering fra departementet. Den er allerede mange måneder forsinket, noe som vil forsinke byggingen av Hålogalandsbrua.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Utbyggingen av E6 ny bru over Rombaken er et viktig prosjekt for utviklingen i Nord-Norge. Prosjektet omfatter bygging av ny bru over Rombaken med tilstøtende veger. I prosjektet inngår også bygging av tunnel på eksisterende veg for å eliminere rasfaren på strekningen mellom Trældal og Leirvik. I Nasjonal transportplan 2010-2019 er det lagt til grunn et kostnadsoverslag på 2,2 mrd. kr for prosjektet, hvorav 720 mill. kr er forutsatt finansiert med statlige midler innenfor NTP-rammen.

Prioriteringen er betinget av at det blir enighet om et finansieringsopplegg for prosjektet. I Nasjonal transportplan er det lagt til grunn både statlige midler over vegbudsjettet, bompenger og tilskudd som følge av besparelser ved nedlegging av Narvik lufthavn Framnes.

Statens vegvesen arbeider nå med analyser av mulig bompengefinansiering, og Samferdselsdepartementet arbeider med å utforme et samlet finansieringsopplegg som vil bli diskutert med berørte parter. Det er foreløpig for tidlig å si når et samlet finansieringsopplegg kan være klart.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget med et forslag til finansierings- og utbyggingsplan når det foreligger nærmere avklaringer. Det er min ambisjon å fremme denne saken så raskt som mulig.