Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:387 (2009-2010)
Innlevert: 17.12.2009
Sendt: 17.12.2009
Besvart: 06.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Når pasienter på sykehus dør uventet, skal dette rapporteres til politiet og til Fylkesmannen, med påfølgende undersøkelser og etterforskning. Jeg har fått tilbakemeldinger om at dette praktiseres foreskjellig i ulike deler av landet.
Hva er standard praksis når pasienter på sykehus dør uventet, både hva gjelder tidsramme og instanser involvert?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I lov og forskrift benyttes betegnelsen unaturlig og ikke uventet. Det fremgår av bestemmelsene i kapittel 7 i helsepersonelloven hvilken meldeplikt helsepersonell har. I paragraf 36 defineres særskilt ansvar og prosedyrer for melding om dødsfall. I forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende, er forståelsen av paragraf 36 i helsepersonelloven utdypet og nærmere klargjort. Hovedregelen er at dersom det er grunn til å tro at et dødsfall er unaturlig, skal politiet underrettes snarest mulig.

Dersom dødsfallet kan ha hatt sammenheng med ytelse av helsetjeneste eller mangel på ytelse av helsetjeneste, skal et eget skjema (IK-2448) fylles ut og sendes Helsetilsynet.

Vi har undersøkt etterlevelsen av bestemmelsene med de regionale helseforetakene. Tilbakemeldingene er entydige og viser at det er utarbeidet rutiner som sikrer at lov og forskrift følges ved helseforetakene, dvs. at politiet og Helsetilsynet varsles når en oppfatter at et dødsfall er unaturlig. Politiet varsles normalt umiddelbart muntlig, og senere skriftlig. Det vil være politiets oppgave å avgjøre om det skal foretas nærmere undersøkelser og etterforskning, herunder om det er behov for rettslig obduksjon. I forbindelse med at helseforetaket skal oversende rapport til Helsetilsynet, er det vanlig at sak behandles i kvalitetsutvalg /pasientsikkerhetsutvalg.