Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:393 (2009-2010)
Innlevert: 17.12.2009
Sendt: 18.12.2009
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 06.01.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Utenriksministeren har tidligere informert Stortinget om at formelle tvisteløsningskonsultasjoner i WTO-saken om EUs forbud mot salg av selprodukter skulle avholdes 15. desember.
Hva kom ut av disse samtalene, og hva vil nå være neste ledd i prosessen med å sikre overlevelsen av norsk selfangstnæring?

Begrunnelse

Høyre har ved gjentatte anledninger tatt opp spørsmålet om selfangstnæringens internasjonale kår. Det råder en oppfatning om at Regjeringen tidligere i prosessen har utvist passivitet i forhold til internasjonale organisasjoner og avtaler og at dette har skadet næringens muligheter.
At næringen sliter er velkjent, senest ved at to av tre gjenværende selfangst skuter nå er lagt ut for salg. Dersom EU får gjennomslag for sitt syn om at forordringen er EØS-relevant, vil dette sammen med næringens situasjon forøvrig kunne bety kroken på døra for næringen. Med de betydelige negative følger dette vil få for norsk fiskerinæringen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Formelle tvisteløsningskonsultasjoner i WTO-saken om EUs forbud mot handel med selprodukter ble som kjent avholdt mellom Norge, Canada og EU 15. desember 2009. Konsultasjonene ble avholdt sammen med Canada ettersom Canada hadde anmodet om slike konsultasjoner omtrent samtidig med Norge.

Under konsultasjonene ble det stilt nærmere 90 spørsmål til EU om bl.a. forordningens grunnlag og målsetting, tolkningen av unntakene fra forbudet og en rekke faktaspørsmål. Selforordningen trådte i kraft 20. november 2009, men selve importforbudet og unntakene fra forbudet vil først tre i kraft 20. august 2010.

Under konsultasjonene viste EU til at gjennomføringsreglene for selforordningen fortsatt er under utforming. EU ville av den grunn ikke gå inn på spørsmål knyttet til tolkningen av forbudet og praktiseringen av unntakene.

Tvisteløsningskonsultasjoner er det første trinnet i WTOs tvisteløsningsprosess. Neste trinn vil eventuelt være å ta saken til avgjørelse for et tvisteløsningspanel. Målsettingen med konsultasjoner er å se på mulighetene for å finne en minnelig løsning for en handelspolitisk tvist. På norsk side vil vi nå foreta en grundig evaluering av de svarene vi fikk om begrunnelsene for regelverket og ikke minst det faktum at det var mange spørsmål som forble ubesvart fra EUs side. Vi vil også konsultere Canada i denne prosessen.

Under redegjørelsen for saken i Stortingets europautvalg 30. november 2009, viste jeg til at sannsynligheten for å nå frem på konsultasjonsstadiet er begrenset. Europaparlamentet og Rådet har ønsket å ramme canadisk og norsk selfangst. Vi må derfor være forberedt på at det kan bli nødvendig å gå videre med en panelsak, slik vi gjorde det i ”laksesaken”. Regjeringen vil komme tilbake til dette etter evalueringen av de foretatte konsultasjonene.

Regjeringen vil parallelt med WTO-prosessen også jobbe for å påvirke utformingen av EUs gjennomføringsregelverk. Konkret snakker vi her om hvordan unntaksbestemmelsene i forordningen skal utformes. Vi må ha realistiske forventninger til utfallet. EU ville i fjor, til tross for politisk påtrykk fra Regjeringen, ikke lytte til norske argumenter under utarbeidelsen av forordningen. Det er derfor lite sannsynlig at norsk selfangst vil falle inn under noen av unntakene når de trer i kraft 20. august 2010.