Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:418 (2009-2010)
Innlevert: 06.01.2010
Sendt: 06.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Viser til oppslag i Nationen 5. og 6.januar om støttesystemet for uavhengige meieriselskap. Bondelagslederen uttaler i saken at det er et ønske at rammebetingelsene for små meieriselskap endres ved at dagens ordninger trappes ned for så og fjernes helt.
Vurderer statsråden å gjøre endringer i rammebetingelsene for små meieriselskap?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Nei, jeg vurderer ikke å gjøre endringer i rammebetingelsene for små meieriselskap. Rammevilkårene for meierivaremarkedet har ligget fast siden Stortinget sist behandlet dem våren 2007 gjennom St. prp. nr. 77 (2006-2007) Om jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m. og i Innst. S. nr. 285 (2006-2007). Det ble da lagt vekt på at endringene som ble gjennomført fra 1. juli 2007 skulle skape ro og stabilitet i markedet for meierivarer etter flere år med uro og rettssaker.

Som det framgår av St. prp. nr. 77 (2006-2007) Om jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m., vil ordningene bli evaluert etter fem år. Det betyr at en evaluering vil bli iverksatt i 2012. Eventuelle endringer i rammebetingelsene for uavhengige meieriselskap blir ikke vurdert før denne evalueringen er gjennomført.

Jeg vil også understreke at det var en meget grundig gjennomgang og prosess fram mot endringene som ble gjennomført i 2007, og jeg mener det er viktig å fastholde langsiktighet og stabilitet i rammevilkårene for denne viktige industrien – og i tråd med det som har vært forutsatt.

Alle de store meieriselskapene i Norge tjener nå penger på salg av meierivarer og har positive regnskapstall. Det skjer også mange gode innovasjoner i markedet, ett eksempel kan være Q-meieriene sin lansering av Skyr. Markedsandelene er relativt stabile, men de uavhengige aktørene øker i noen grad gradvis sine andeler.

Aktørene i prisutjevningsordningen er positive til endringene som ble foretatt og med den roen og stabiliteten som nå er i rammevilkårene.

Jeg konstaterer derfor at tiltakene som ble iverksatt 1. juli 2007 virker etter sin hensikt, og jeg vil avvente en grundig evaluering før det eventuelt er aktuelt å gjøre endringer i ordningen.