Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:423 (2009-2010)
Innlevert: 06.01.2010
Sendt: 07.01.2010
Besvart: 13.01.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Like før jul ble KS2-rapporten om heving av U-864 utført av Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt. Jeg går ut fra at begge disse firmaene er blant de som FD har prekvalifisert for å kunne utføre ekstern kvalitetssikring av store statlige prosjekter.
Kan jeg imidlertid be om å få opplyst hvor mange slik store bergningsprosjekter de to firmaene har erfaring fra og som er grunnlag for deres kvalitetssikring av hevingen av U864?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: I St. prp. nr. 67 (2008-2009) om tilleggsbevilgninger m.v. i statsbudsjettet for 2009 ble Stortinget informert om at regjeringen mener at vraket av U-864 bør heves. Videre ble det framholdt at forurenset havbunn bør dekkes til med rene masser. Det ble opplyst om at det var bestemt at det skulle gjennomføres en ekstern kvalitetssikring, også kalt KS2. Oppdraget om kvalitetssikring av prosjektet ble gitt til Dovre Group og Transportøkonomisk institutt. I Prop 1 S for 2010 ble Stortinget opplyst om at kvalitetssikringen ville danne grunnlaget for å legge frem saken for Stortinget for endelig godkjenning, og at regjeringen ville komme tilbake til saken på egnet måte.

Siden 2000 har statlige investeringsprosjekter med anslått kostnad over 500 mill. kroner vært undergitt særskilt kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag. Kvalitetssikringen utføres av særlig kvalifiserte, private virksomheter som har inngått rammeavtale med Finansdepartementet.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt er blant de selskap som er prekvalifisert av Finansdepartementet til å gjennomføre ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag. Dersom konsulentene finner det nødvendig å trekke inn ekstern kompetanse, kan de gjøre det.

Dovre Group har 25 års erfaring med estimering, usikkerhetsanalyse og prosjektledelse av store utbyggingsprosjekter i Nordsjøen, herunder undervannsinstallasjoner. I dette ligger også erfaring med kontraktsstrategiarbeid og gjennomføring av store, kompliserte kontrakter. Transportøkonomisk institutt er et ledende miljø for samfunnsøkonomisk analyse av store prosjekter. Jeg er trygg på at selskapene, sammen med sine underleverandører, har den nødvendige kompetanse for å sikre en god kvalitetssikring av hevingen av U-864.

Rapporten fra kvalitetssikringen gjennomgås nå i departementet. Når denne gjennomgangen er ferdigstilt, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med en proposisjon om den videre prosess i saken.