Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:429 (2009-2010)
Innlevert: 07.01.2010
Sendt: 07.01.2010
Besvart: 14.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva er statusen for "Hjem i verdighet"-prosjektet for asylsøkere som har fått avslag mht. kostnader, antall deltagere etc.?

Begrunnelse

Gjennom både oppslag i media og besøk på Lier ventemottak (i Buskerud) er undertegnede kjent med at asylsøkere med endelig avslag på sin asylsøknad får tilbud om opplæring, arbeidstrening og 10 000 kroner i såkalt reintegringsstøtte hvis de returnerer frivillig. Prosjektet heter "Hjem i verdighet - hjelp til selvhjelp", og så vidt jeg forstår forlenget med et halvt år.
Deltakerne tilbys kurs, yrkesveiledning og arbeidsutplassering som skal gi kunnskap og muligheter for arbeid etter retur. Tilbudet gis bare til personer som samarbeider om frivillig retur til sitt hjemland.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: ”Hjem i verdighet” ble igangsatt som et kvalifiseringsprosjekt ved Lier ventemottak i mars 2009.

Målgruppen for prosjektet er personer med endelig avslag på asylsøknad som bor i ventemottak og som kommer fra land som etter OECDs retningslinjer kan motta offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente land). Det er en forutsetning for å omfattes av prosjektet at søkerne samarbeider om retur til hjemlandet. Målet er å motivere de utreisepliktige til å returnere frivillig. Frivillig retur gir samlet sett en innsparing for staten og gir en mer human retur for den enkelte.

Deltakerne ved prosjektet tilbys it-kurs, engelsk og bilmekanikk med en total varighet begrenset til tre måneder. Det er i tillegg utviklet et samarbeid med Røde Kors, bl.a. med mulighet for deltakelse ved organisasjonens introduksjonskurs, samt arbeidstrening hos Lier Røde Kors.

Siden oppstarten i mars 2009 har prosjektet hatt 29 deltakere, hvorav 14 pr. i dag har sluttført kurset og vendt hjem.

Prosjektet har bidratt til å motivere flere til frivillig retur. Jeg vurderer å innføre en slik ordning som en del av det ordinære opplegget i ventemottak.