Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:431 (2009-2010)
Innlevert: 07.01.2010
Sendt: 08.01.2010
Besvart: 18.01.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Avisen Fremover, torsdag 07.01, kan fortelle at 1,6 millioner kroner som var bevilget til Norges Brannskole er forduftet uten en god forklaring. Det var penger fra krisepakken til Regjeringen som var øremerket til oppgradering av et utslitt øvingsfelt. Situasjon er nå så kritisk for Brannskolen, at de ifølge direktøren risikerer å måtte avlyse lovpålagte kurs i år, på grunn av forfall på øvingsfeltet.
Kan ministeren snarest mulig rydde opp i problemet slik at vi ikke risikerer å måtte stenge øvingsfeltet som de er avhengig av?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at Norges brannskole er underlagt Justis- og politidepartementet. Det faglige og administrative ansvar for brannskolen er lagt til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB). DSB har inngått leieavtale med Statsbygg, og det er Statsbygg som har ansvaret for drift og vedlikehold av alle bygningsmessige arealer som er utbygd av Statsbygg. Øvingsområdet for brannmannskaper og flyøvingsområdet omfattes ikke av leieavtalen. DSB/Norges brannskole har ansvar for skolens utstyr og anlegg, herunder øvingsområdet for brannmannskaper og flyøvingsområdet.

Forslaget om ombygging ved Norges brannskole ble i tiltakspakkesammenheng spilt inn av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som et av flere vedlikeholds-/oppgraderingstiltak for den bygningsmassen som Statsbygg forvalter over hele landet. Midlene ble derfor også stilt til rådighet for Statsbygg. Det er mao. ikke riktig at midlene ble bevilget og stilt til rådighet for Norges brannskole slik det gis inntrykk av i spørsmålet.

Jeg har videre fått opplyst at de planlagte byggearbeidene i regi av Statsbygg på Norges brannskole er gjennomført etter planen.

Statsbygg forvalter ikke eierskapet til øvingsanlegget og installasjonene ved brannskolen. Jeg har fått opplyst at de tiltakene som er foreslått på øvingsanlegget, vil måtte følge de vanlige prosedyrene for håndtering av byggesaker i staten. Det vil kreve avklaring i ansvarlig fagdepartement og eventuelt i Stortinget. Jeg er gjort kjent med at Justisdepartementet sammen med DSB vurderer alternative løsninger på bakgrunn av de behov som er registrert.