Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:434 (2009-2010)
Innlevert: 07.01.2010
Sendt: 08.01.2010
Besvart: 21.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I bladet Offshore & Energy 4/09 sier Oljedirektoratets direktør at ”it is a fact that the international oil companies need new exploration areas to find the Norwegian shelf interesting, otherwise they will be gone”. Undertegnede deler denne vurderingen, og konstaterer at myndighetene ikke har kommet med nye arealer i konsesjonsrunder de siste 15 årene.
Hvordan stiller statsråden seg til den faglige vurderingen fra myndighetenes egen ekspertise, og kan man forvente at neste konsesjonsrunde har "jomfruelig" areal?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Først vil jeg si at jeg oppfatter at det er stor interesse for investeringer på norsk sokkel. Det har i senere tid blitt tildelt mange nye utvinningstillatelser. I 20. konsesjonsrunde ble det tildelt 21 utvinningstillatelse og mange av de store internasjonale oljeselskapene fikk tildelinger i umodne områder. Spesielt finnes det umodne områder i allerede åpnede områder på dypt vann i Norskehavet og i Barentshavet. Nominasjonen av blokker til 21. konsesjonsrunde viser god interesse. Hele 307 blokker ble nominert og 43 oljeselskaper deltok i nominasjonsprosessen.

I de modne rundene på norsk sokkel tildeles det også mange lisenser. I TFO 2009 ble det tildelt 38 utvinningstillatelser. I løpet av TFO-rundene under den rødgrønne regjeringen har totalt 228 utvinningstillatelser blitt tildelt.

De siste årene har det blitt boret svært mange undersøkelsesbrønner på norsk sokkel. For 2009 ble det påbegynt hele 65 nye undersøkelsesbrønner, noe som er det høyeste antallet på norsk sokkel noen sinne. Det er fortsatt store investeringer på norsk sokkel og det siste tiåret har antall selskaper som er aktive på norsk sokkel økt betydelig. Samlet viser dette en fortsatt betydelig interesse for norsk sokkel.

I forbindelse med St. meld nr. 37 (2008-2009) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) bestemte regjeringen at man skulle starte en åpningsprosess på Jan Mayen. Arbeidet med åpningsprosessen er igangsatt. For tiden arbeider regjeringen med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten/Vesterålen. Regjeringen vil i den forbindelse ta stilling til fremtidige rammer for petroleumsvirksomheten i disse områdene.

Oljeindustrien har normalt en lang tidshorisont. Jeg er enig i at det er viktig for selskaper å ha tilstrekkelig leteareal for å opprettholde en langsiktig aktivitet og en organisasjon i Norge. Dette vil vi legge til rette for gjennom fortsatt helhetlig og balansert letepolitikk der sameksistens og ivaretakelse av hensynene til HMS og ytre miljø blir ivaretatt.