Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:436 (2009-2010)
Innlevert: 08.01.2010
Sendt: 08.01.2010
Besvart: 12.01.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Riksrevisjonen har påpekt at dagens praksis for registrering av overtid for forskere ved universiteter og høyskoler ikke er i overensstemmelse med tidligere stortingsvedtak. Kunnskapsdepartementet har, til tross for massiv motstand fra både ansatteorganisasjoner og institusjonene, møtt dette med å pålegge institusjonen i UH-sektoren å innføre stemplingsur for forskere.
Vil statsråden istedenfor vurdere å be Stortinget gjøre de nødvendige vedtak som skal til for at dagens praksis kan videreføres?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Først og fremst er det viktig å slå fast at Kunnskapsdepartementet ikke har bedt om det skal innføres stemplingsur for forskere ved institusjonene. Imidlertid er det slik at når det foretas utbetalinger av statlige midler, må grunnlaget for utbetalingen kunne dokumenteres. Dette gjelder også for utbetaling av overtidsgodtgjøring og det må kunne dokumenteres at det er utført overtidsarbeid og at vilkårene for utbetaling er tilstede. Hvilke systemer som skal velges for å kunne ivareta dette kontrollaspektet avgjøres av de enkelte institusjonene. Valg av løsninger skal drøftes med tjenestemannsorganisasjonene før avgjørelsen tas.

Det skal ikke innføres andre eller strengere regler i universitets- eller høyskolesektoren enn i resten av staten. Ansatte i universitets- og høyskolesektoren må derfor også akseptere at det ikke blir utbetalt overtidsgodtgjøring uten at det formelle grunnlaget for dette er tilstede.

Til informasjon skriver Riksrevisjonen i Dok. 1 (2009-2010) følgende om spørsmålet:

”Lønn – bortfall av særavtalen

Riksrevisjonen viser til at særavtalen om lønns og arbeidsvilkår falt bort fra 1. august 2007 for alle undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene. Revisjonen konstaterer at flere virksomheter, over ett år etter særavtalens bortfall, fortsatt honorerer

ekstraarbeid på grunnlag av avtalte timer, uten at det foretas noen form for tidsregistrering.

Revisjonen har videre vist at tidsregistreringssystemene som er tatt i bruk ved enkelte virksomheter, ikke er tilstrekkelige til å oppfylle kravene i hovedtariffavtalen og Statens personalhåndbok. Riksrevisjonen stiller seg kritisk til at sektoren i liten grad har tatt inn over seg at regelverket er endret etter at særavtalen falt bort. Det stilles derfor spørsmål ved om departementets kontroll og oppfølging av virksomhetenes etterlevelse av nytt regelverk, har vært tilstrekkelig.”

I Dokument 1 (2009-2010) skriver Riksrevisjonen også:

”Lønn – undervisnings- og forskerstillinger

…Riksrevisjonen har for regnskapsåret 2008 foretatt kontroller av 20 virksomheter for å vurdere hvordan de har innrettet seg etter bortfall av særavtalen. Kontrollen viste at flere virksomheter fortsatt honorerer ekstraarbeid på grunnlag av avtalte timer, uten at det foretas noen form for tidsregistrering. Dette et brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser som sier at det skal foreligge en oversikt over hvor mye den enkelte har arbeidet. Riksrevisjonen har stilt spørsmål ved hvorvidt virksomhetene kan sikre seg at utbetalingene som foretas blir korrekte når det ikke foreligger noe form for tidsregistrering. Revisjonen har avdekket tilfeller hvor enkeltpersoner har fått honorert mer enn 1000 timer i tillegg til fast 100 prosent stilling.…”

Kunnskapsdepartementet hadde opprinnelig pålagt universiteter og høgskoler å iverksette løsninger for registrering av overtid innen utgangen av 2009. Imidlertid har de institusjonene som har behov for det fått tillatelse til å oversitte den fristen, under forutsetning av at de har framdriftsplaner for å ta i bruk av systemer som tilfredsstiller kravene til registrering for utbetaling av overtid. Det legges opp til at planene gjennomføres i løpet av 1.halvår 2010.

Det er opp til de enkelte institusjonene, i samråd med tjenestemannsorganisasjonene, å finne løsninger som er mest mulig tjenlige, både for de ansatte og institusjonene, og som samtidig oppfyller kravene for utbetaling av overtidsgodtgjøring.