Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:443 (2009-2010)
Innlevert: 08.01.2010
Sendt: 11.01.2010
Besvart: 18.01.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen befinner seg nå i Adenbukta, og fregatten er stilt til disposisjon for operasjon "Atalanta" frem til februar 2010.
Hvordan vurderer statsråden behovet for å beskytte norske skip og sjømenn etter 1. februar d.å., vil statsråden forlenge den norske militære tilstedeværelsen og hvordan vil Norge eventuelt ellers sørge for sikkerheten til norske skip, deres mannskap og verdier?

Begrunnelse

Norske skip passerer Adenbukta rundt 1000 ganger i året, og det befinner seg til enhver tid mellom 5 og 10 norske skip der. Piratvirksomheten utenfor Somalias kyst og i Adenbukta er dermed en direkte trussel mot uskyldige liv og norske skip.
At Norge sendte den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen til Adenbukta var et utslag av at også Norge har et faktisk og moralsk ansvar for å bidra til sikkerhetsoperasjonene som også norske skip og sjøfolk får glede av.
Det militære nærværet har ikke stanset de væpnede kapringer, men det har likevel gitt et betydelig bidrag til skipenes sikkerhet fordi det er færre fullbyrdede kapringer.
Etter det næringen opplyser er behovet for norsk militær tilstedeværelse fremdeles stort, og vil ikke opphøre i februar 2010. Den norske fregatten gir bidrag til å øke den totale sikkerheten internasjonalt militær nærvær kan gi, men det fremheves også at Norge som en stor skipsfartsnasjon har et solidarisk ansvar for å ikke overlate jobben med å trygge norske skip og sjømenn til andre nasjoner.
I budsjettproposisjonen for 2010 står det følgende om bidraget til Atalanta:

"Planlagt varighet for det norske fregattbidraget er seks måneder. Regjeringen følger problemet med piratvirksomhet nøye, og vil vurdere videre norsk deltagelse i anti-piratoperasjoner fortløpende. Den norske fregatten er stilt til disposisjon for operasjon Atalanta frem til februar 2010."

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Norge har deltatt i EUs anti-piratoperasjon i ATALANTA i Adenbukta med fregatten KNM Fridtjof Nansen i en periode på seks måneder fra august 2009, og det norske styrkebidraget avsluttes som planlagt i løpet av siste halvdel av januar i år. KNM Fridtjof Nansen har fått mye god omtale, både fra EUs operasjonsledelse og fra andre samarbeidspartnere i området.

Vårt neste bidrag til anti-piratoperasjonene i Adenbukta vil være i en nordisk ramme, ved at vi vil delta med et antall stabsoffiserer til det svenske kommandofartøyet i EUs operasjon ATALANTA i perioden april - august 2010. Når det gjelder spørsmålet om vi vil stille med et nytt fregattbidrag til Adenbukta, foreligger det per i dag ingen konkrete planer om dette.

Den norske fregatten har inngått som en del av EU-operasjonen for beskyttelse for all skipstrafikk i området. Det er EUs styrkesjef som disponerer og prioriterer nasjonenes fartøy i operasjonen, KNM Fridtjof Nansen inkludert. Den norske fregatten har derfor ikke hatt et spesielt beskyttelsesansvar overfor norske skip. Når den nå avslutter sitt oppdrag vil dette ikke innebære at sikkerheten til norske skip, deres mannskap og verdier blir svekket. Sikkerheten til norske skip vil fortsatt bli ivaretatt, men av andre nasjoners fartøy – i regi av EUs operasjon ATALANTA eller av NATOs pågående operasjon Ocean Shield.

Regjeringen vil fortsette å følge utviklingen utenfor kysten av Somalia, og vi vil fortløpende vurdere vår deltakelse i anti-piratoperasjoner.