Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:448 (2009-2010)
Innlevert: 11.01.2010
Sendt: 12.01.2010
Besvart: 19.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Undertegnede har blitt gjort kjent med en sak vedrørende psykiatrisk tvangsinnleggelse ved Helse Vest, Helseforetak Stavanger Universitetssykehus. På tross av gjentatte purringer har ikke Helsetilsynet i Rogaland fått innsyn i denne saken.
Kan det bes om statsrådens redegjørelse knyttet til hvorvidt Helseforetak kan trenere og overse henvendelser fra Helsetilsynet, og hva eventuelt statsråden vil foreta seg for å sikre at slike saker finner en snarlig løsning?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt gjort kjent med en sak vedrørende psykiatrisk tvangsinnleggelse ved Helse Vest, Helseforetak Stavanger Universitetssykehus. På tross av gjentatte purringer har ikke Helsetilsynet i Rogaland fått innsyn i denne saken.
Tvang innenfor psykiatrien er, slik undertegnede ser det, svært alvorlig. Når det dukker opp saker som fører til at helsetilsyn oppretter tilsynssaker er det derfor svært viktig at man får en rask og god prosess. Det er derfor uakseptabelt at helseforetak ikke gir rask og adekvat informasjon til helsetilsynet i slike saker.
Det bes om Statsrådens vurdering av dette, og samtidig hva hun eventuelt vil foreta seg for å sikre at slike saker finner sin løsning raskt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Statens helsetilsyn har en sentral rolle i forhold til å sikre befolkningen en god og trygg helsetjeneste. Det er derfor av største betydning at tjenesten er åpen for innsyn fra tilsynsmyndigheten og på alle måter legger til rette for en god dialog mellom tilsynsmyndighet og tjeneste. Overfor de regionale helseforetakene er betydningen av det å være lærende organisasjoner i forhold til tilbakemeldinger fra Statens helsetilsyn tydelig understreket.

Departementet har vært i kontakt med Helse Vest RHF i tilknytning til den konkrete saken som representanten Kjønaas Kjos henviser til. Helse Vest beklager det inntrufne og har gjort det klart overfor departementet at de vil følge opp denne saken og sørge for at Statens helsetilsyn får tilgang til de nødvendige opplysninger i saken. Helse Vest har videre opplyst at de gjennom sin dialog med underliggende helseforetak vil sette fokus på god kommunikasjon med tilsynsmyndighetene generelt.

Helse Vest opplyser for øvrig at svar til Statens helsetilsyn i Rogaland nå er avgitt i angjeldende sak.